Biokaasuohjelma

Biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä

TEM079:00/2019 Projekt

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa keskipitkälle aikavälille. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Lintilälle 28.1.2020.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM079:00/2019

Ärendenummer TEM/1409/00.04.01/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 25.9.2019 – 28.1.2020

Datum för tillsättande 25.9.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Jordbruket

Metod Ett nationellt biogasprogram upprättas, inkl. biogasinvesteringar, stöd och mer rationella bestämmelser

Mål och resultat

Työryhmän tehtävä oli kuvata nykytila sekä merkittävimmät esteet ja hidasteet biokaasun tuotannon ja käytön laajamittaiselle käytölle sekä toimenpiteet näiden ratkaisemiseksi ja biokaasua koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoksi. Työryhmän tuli työssään huomioida erityisesti hajautetun ja pienen mittakaavan biokaasutuotannon edistämistä.

Työryhmän raportissa kuvataan biokaasualan nykytilaa ja siihen liittyvät ohjauskeinot. Työryhmä ehdottaa joukon toimenpiteitä alan tunnistettujen esteiden ja hidasteiden ratkaisemiseksi. Raporttiin sisältyy myös Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma. Raportti löytyy hankeikkunan asiakirjoista ja myös osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-482-2

Sammandrag

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa keskipitkälle aikavälille. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Lintilälle 28.1.2020.

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan Suomelle laaditaan kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä.

Hallitusohjelmassa on useita muitakin kirjauksia, joilla pyritään edistämään biokaasun tuotantoa, mm.: ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki, biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan uusia lannankäsittelytekniikoita sekä järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä ja kestävästi tuotetun biokaasun sisällyttäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin.

Näiden lisäksi biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyy muitakin lähiaikoina ratkaistaviksi tulevia asioita, mm.: kaasumarkkinoiden avautuminen, verotus, uusiutuvan energian direktiivin (RED II) toimeenpano.

Työryhmän raporttia tullaan hyödyntämään laadittaessa kansallista biokaasuohjelmaa.