Revidering av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

UM008:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning ska revideras. Samtidigt harmoniseras de nationella bestämmelserna med EU-förordningen. I lagstiftningen föreslås också uppdateringar för att säkerställa att regleringen går att tillämpa i den föränderliga omvärlden. Målet är en effektiv exportkontroll.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer UM008:00/2019

Ärendenummer VN/26656/2022

Projektets arrangör utrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid

Datum för tillsättande 1.1.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden och lag om ändring av 46 kap. i strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 19/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden. Samtidigt upphävs den gällande lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning. I propositionen är det fråga om sådana nationella kompletterande bestämmelser som behövs till stöd för tillämpningen av förordning (EU) 2021/821. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om bland annat tillstånds- och tillsynsmyndigheter, nationella tillståndskrav och underrättelseskyldigheter, tillståndsförfaranden och kontroll. Det föreslås att det i lagen tas in bestämmelser om en nationell kontrollförteckning. Strafflagen ska innehålla de bestämmelser om påföljder.

Ansvarig ministerUtrikeshandels- och utvecklingsminister Tavio

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Carola Miller, Lakimies
[email protected]

Sammandrag

Lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning ska revideras. Samtidigt harmoniseras de nationella bestämmelserna med EU-förordningen. I lagstiftningen föreslås också uppdateringar för att säkerställa att regleringen går att tillämpa i den föränderliga omvärlden. Målet är en effektiv exportkontroll.

Utgångspunkter

Nykyinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva kansallinen laki (562/1996) vaatii päivitystä. Kansallinen laki täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston 9.9.2021 voimaantullutta asetusta (EU) 2021/821.

Ytterligare uppgifter