Genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaketet

YM003:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Flera av bestämmelserna i avfallslagen ändras på grund av EU:s direktiver. I avfallslagen och de förordningar som utfärdas med stöd av den föreskrivs det om mål och skyldigheter i fråga om materialåtervinning och separat insamling av avfall. Målet är att 55 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning el-ler materialåtervinnas senast år 2025, 60 viktprocent senast år 2030 och 65 viktprocent senast år 2035.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer YM003:00/2019

Ärendenummer VN/301/2019, VN/538/2019 , VN/538/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 15.1.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 15.1.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagens svar EV 112/2021

Som ett led i kommissionens lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi antogs förslagen om ändring av avfallsdirektivet (2008/98/EG), direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG), direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG), direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG), direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG) och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) den 30 maj 2018 och de trädde i kraft den 4 juli 2018. Propositionen innehåller förslag till genomförande av direktiven.

Ansvarig ministerMiljö- och klimatminister Ohisalo

KontaktpersonJussi Kauppila, miljöministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att öka återvinning av avfall och främja cirkulär ekonomi genom avfallsreglering.

Sammandrag

Flera av bestämmelserna i avfallslagen ändras på grund av EU:s direktiver. I avfallslagen och de förordningar som utfärdas med stöd av den föreskrivs det om mål och skyldigheter i fråga om materialåtervinning och separat insamling av avfall. Målet är att 55 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning el-ler materialåtervinnas senast år 2025, 60 viktprocent senast år 2030 och 65 viktprocent senast år 2035.

Utgångspunkter

Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018. Hankkeen tavoite on valmistella direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavat ehdotukset kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.