Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Reformen av äldreomsorgslagen i syfte att införa personaldimensionering har beretts väl

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.12.2019 11.57 | Publicerad på svenska 31.12.2019 kl. 13.56
Pressmeddelande 705/2019

Rådet för bedömning av lagstiftningen har bedömt den ändring av äldreomsorgslagen genom vilken det införs bestämmelser om personaldimensionering. Enligt rådet har lagreformen beretts väl. I synnerhet konsekvenserna för de offentliga finanserna har bedömts på ett täckande och mångsidigt sätt.

I regeringens proposition föreslås bestämmelser om personaldimensionering vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. Till lagen fogas en skyldighet att ha en personaldimensionering på minst 0,7 anställda per klient. Dessutom föreslås bestämmelser om enhetliga uppföljnings- och bedömningsindikatorer för utredning av äldre personers servicebehov.

Regeringspropositionen har skrivits på ett mycket begripligt och tydligt sätt, och läsaren har lätt att få en bild av reformen och dess utgångspunkter. I förslaget beskrivs nuläget och dess problem samt målen och de viktigaste förslagen väl. Konsekvenserna har bedömts på ett täckande och mångsidigt sätt, särskilt i fråga om konsekvenserna för de offentliga finanserna.

Konsekvenserna för företagen har emellertid inte bedömts i tillräcklig omfattning. Rådet anser att man i propositionen bör presentera de ekonomiska konsekvenserna för företag av olika storlek eller åtminstone konsekvensernas omfång. Även konsekvenserna för myndigheterna har beskrivits på en ganska allmän nivå, och det finns skäl att bedöma dem mer ingående.

I regeringens proposition redogörs för konsekvenserna för sysselsättningen, klienterna, anhöriga, personalens arbetshälsa, tillgången till andra tjänster, jämställdheten mellan könen och de språkliga rättigheterna. Dessutom har det utarbetats sammanfattningar av riskerna och sätten att öka arbetskraften. På det hela taget har de samhälleliga konsekvenserna presenterats på ett bra och mångsidigt sätt.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Reformen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionen kompletteras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan den lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Kaijus Ervasti, bedömningsråd, tfn 050 478 0316, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen