Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgruppen som behandlat ojämlikhet överlämnade sin slutrapport till statsministern

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.3.2018 17.14 | Publicerad på svenska 21.3.2018 kl. 17.21
Pressmeddelande 143/2018

Den arbetsgrupp som statsminister Juha Sipilä tillsatte för drygt ett år sedan föreslår nu åtgärder för att bekämpa och minska ojämlikhet inom flera olika livsområden. Arbetsgruppen hade till uppgift att ta fram nya arbetssätt och metoder för att ge alla som bor i Finland möjlighet att klara sig och delta i samhället. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till statsministern onsdagen den 21 mars.

”Levnadsstandarden, livskvaliteten och levnadsvanorna har allmänt taget blivit bättre i Finland, men alla finländare har inte hängt med i den positiva utvecklingen. Arbetsgruppens uppgift har varit att undanröja de hinder som vissa har mött och att skapa bättre möjligheter för delaktighet i samhället”, säger arbetsgruppens ordförande, professor Juho Saari.

Åtgärder för att trygga, återställa, effektivisera och rädda

Arbetsgruppen har delat in sitt förslag i fyra helheter: tryggande, återställande, effektiviserande och räddande åtgärder.

En förutsättning för minskad ojämlikhet är att trygga medborgarnas eget ansvar samt deras initiativkraft och oberoende genom att se över de åtgärder som det allmänna svarar för. Arbetsgruppens förslag gäller politik som bidrar till minskad ojämlikhet, utveckling av demokratins institutioner, satsningar på tjänster som beaktar barn och unga samt minskad ojämlikhet i fråga om boende.

Syftet med de återställande åtgärderna är att utveckla förmåner och tjänster så att de har en logisk struktur, är begripliga för kunderna och stöder återgången till ett självständigt liv. Arbetsgruppen föreslår att inkomstöverföringarna och tjänsterna görs enhetligare och mer sporrande. Dessutom föreslår arbetsgruppen åtgärder för bättre samordning av arbete och familjeliv, vilket också minskar ojämlikheten. I syfte att förebygga arbetslöshet i samband med förändringar i arbetslivet föreslår arbetsgruppen åtgärder för att höja de arbetslösas kompetensnivå. Arbetsgruppen föreslår också att fokus i politiken mot överskuldsättning, i vissa områden av integrationspolitiken och i missbrukar- och mentalvårdstjänster riktas på arbete mot ojämlikhet.

Inom samhällspolitiken riktas det fortfarande resurser till verksamhet vars genomslagskraft eller produktivitet inte kan påvisas i tillräcklig mån. De effektiviserande åtgärderna bidrar till förbättrad genomslagskraft, kunskapsbas och framförhållning samt till etablering av utvecklingsarbetets resultat.

De effektiviserande åtgärderna syftar till att göra arbetssätten inom socialt arbete mer genomslagskraftiga. Syftet är också att i allt större utsträckning använda nationellt understödd projektverksamhet som ett verktyg i arbetet mot ojämlikhet. Dessutom föreslår arbetsgruppen att forskning kring ojämlikhet, välbefinnande och social trygghet understöds långsiktigt och att det skapas verksamhetsmodeller för försöksverksamhet.

De räddande åtgärderna främjar möjligheterna för de grupper som har det sämst ställt att delta i det finska samhället. Arbetsgruppens åtgärdsförslag handlar om att halvera bostadslösheten, främja inkluderande gemenskaper och rikta om den sociala rehabiliteringen. Åtgärderna gäller också tjänster för drogmissbrukare, personer som får substitutionsbehandling och fångar, bland annat fångar i övervakad frihet på prov.

I rapporten ingår också ett förslag om en programhelhet med åtgärder för att förebygga och minska ojämlikhet. Utöver sina egentliga förslag för att bekämpa ojämlikhet lägger arbetsgruppen också fram sådana förslag till åtgärder som genomförs inom ramen för pågående projekt och som bör beaktas i styrningen av social- och hälsopolitiken.

Arbetsgruppens förslag

Tryggande åtgärder

Politik för att minska ojämlikhet (s. 28)

 • Det skapas en politik som bidrar till minskad ojämlikhet och ett system för systematisk uppföljning av politiken
 • Användningen av datalager möjliggörs i arbetet mot ojämlikhet

Utveckling av demokratins institutioner i syfte att stärka delaktigheten i samhället (s. 30)

 • Skolornas demokratiarbete understöds och nya partnerskap skapas 
 • Hinder för deltagande undanröjs

Författningar och tjänster som fokuserar på barn och unga (s. 33)

 • Författningsgrunden ses över i syfte att skapa tjänster som beaktar barn och unga
 • Stegvis övergång till småbarnspedagogik som inleds i 5 års ålder och som omfattar hela åldersklassen

Minskad ojämlikhet i fråga om boende (s. 36)

 • Utbudet av hyresbostäder med skäliga hyror ökas och boendekostnaderna hålls i styr
 • Det skapas en politik som förebygger boendesegregation

Återställande åtgärder

Enhetligare och mer sporrande inkomstöverföringar och tjänster (s. 39)

 • Flitfällor och marginalisering minskas genom ett tydligare förmånssystem
 • Utkomststödet görs mer sporrande och kundorienterat och förutsättningarna för socialt arbete förbättras
 • Bostadsbidragen ses över

Sammanjämkning av arbete och familjeliv (s. 45)

 • Det skapas riksomfattande kriterier för stöd för närståendevård (äldre personer, barn med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom) samt möjligheter till sammanjämkning av arbete och närståendevård
 • Olika familjestrukturer beaktas i förmåns- och servicesystemet för barnfamiljer

Åtgärder mot överskuldsättning (s. 47)

 • Organiseringen av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster görs tydligare
 • Praxis för beviljande av konsumentkredit ses över
 • Kreditalternativ på skäliga villkor utvecklas med tanke på låginkomsttagare
 • Det utreds vilka behov det finns att utveckla de nuvarande skuldsaneringsmetoderna och hur personer med ekonomiska problem kunde hänvisas till ekonomi- och skuldrådgivning i ett tidigare skede

Effektivare integration av invandrare (s. 49)

 • Invandrarnas tidiga integration främjas

Förebyggande av arbetslöshet genom höjd kompetensnivå (s. 50)

 • Vuxenutbildningen och utbildningen av personer som hotas av arbetslöshet utvecklas

Reform av alkohol- och drogarbetet och mentalvårdsarbetet (s. 52)

 • Enhetliga kriterier för kvaliteten på missbrukar- och mentalvårdstjänster säkerställs

Effektiviserande åtgärder

Mer genomslagskraftiga arbetssätt inom socialt arbete (s. 55)

 • Social- och hälsovårdspersonalens grundutbildning och kompletterande utbildning förnyas
 • Utvärderingen av det sociala arbetets genomslag utvecklas

Projektverksamhet som understöds med nationella medel för att bekämpa och minska ojämlikhet (s. 57)

 • Frivilligorganisationers förutsättningar att förebygga ojämlikhet stärks

Långsiktig forskning kring välbefinnande, social trygghet och ojämlikhet (s. 58)

 • Ett forskningsprogram som gäller ojämlikhet, välbefinnande och social trygghet inleds

Räddande åtgärder

 • Bostadslösheten minskas med hälften eller till färre än 4 000 personer (s. 60)
 • Inkluderande gemenskaper understöds (s. 62)
 • Den sociala rehabiliteringen och tjänster som förbättrar livskvaliteten stärks (s. 63)
 • Jämlika tjänster och lika tillgång till tjänster för intravenösa narkotikamissbrukare utvecklas (s. 64)
 • Användningen av övervakad frihet på prov effektiviseras i samarbete med social- och hälsovårdstjänsterna (s. 64)

Omfattande arbete för att bekämpa ojämlikhet genom tvärsektoriella åtgärder

En programhelhet med åtgärder för att förebygga och minska ojämlikhet (s. 66)

Bekämpning och minskning av ojämlikhet inom ramen för den samhällspolitiska styrningen (s. 69)

 • Uppföljning och rapportering i landskapen
 • Styrning av social- och hälsovården och resursfördelning som säkerställer tillgången på mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Praxis inom socialt arbete ses över inom ramen för social- och hälsovårds- och landskapsreformen
 • Psykisk ohälsa och missbruksproblem identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede
 • Multiprofessionell samordning av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning
 • Ersättande och anpassat arbete som lämpliga alternativ till sjukfrånvaro

Bekämpning och minskning av ojämlikhet inom ramen för pågående projekt och åtgärder (s. 71)

 • Det skapas en verksamhets- och interaktionsmodell som stöder en barn- och ungdomsorienterad verksamhetskultur
 • Systemet med familjeledigheter utvecklas för att göra det mer jämlikt
 • Aktiveringen av personer som är svåra att sysselsätta förbättras
 • Ensamheten lindras
 • Partiellt arbetsföra personers delaktighet på arbetsmarknaden förbättras
 • Integrationen av invandrare stöds genom språkutbildning
 • Invandrares integrering på arbetsmarknaden underlättas
 • Bedömningen av hälsotillståndet hos asylsökande, vården av asylsökande och asylsökandes tillgång till socialtjänster görs effektivare
 • Invandrares möjligheter till familjeåterförening görs skäligare
 • Försöksverksamhet och nya finansieringsmodeller används i arbetet mot ojämlikhet

Slutrapport från arbetsgruppen som behandlat ojämlikhet

Professor Juho Saaris presentation vid presskonferensen

Ytterligare information: Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik, [email protected], tfn 040 828 1027, Tammerfors universitet

 
Tillbaka till toppen