Hoppa till innehåll

Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar i villkoren för gränstrafiken mot Sverige och Norge –­ Ålands sjukvård tryggas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.4.2020 8.03
Pressmeddelande 223/2020

Regeringen beslutade vid ett extra statsrådssammanträde i dag den 7 april att förlänga giltighetstiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna samt om begränsning av trafiken. Giltighetstiden förlängdes för tiden 14.4–13.5.2020.

Regeringen har som mål att ytterligare minska rörligheten inom den naturliga pendlingsregionen vid gränsen mot Sverige och Norge. I fortsättningen tillåts endast den mest nödvändiga pendeltrafiken, och arbetstagaren ska kunna visa upp ett intyg av arbetsgivaren över att arbetet är nödvändigt.

Huvudregeln är att alla som anländer till Finland över de inre gränserna under den tid de vistas i Finland är skyldiga att följa de finska hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och att i 14 dygn från den senaste ankomsten till Finland hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.

Kravet på att i 14 dygn hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän gäller inte nödvändig personal inom den prehospitala akutsjukvården och räddningsväsendet eller transportpersonal inom godstrafiken. Regeringen vädjar också till arbetsgivarna att de ska utreda möjligheterna att minska arbetstagarnas rörlighet över gränsen exempelvis genom att ordna inkvartering för arbetstagarna på den ort där de arbetar.

Finländare som arbetar på den svenska eller norska sidan av landgränsen mot Finland ska hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän när de befinner sig i Finland. Som undantag från huvudregeln kan arbetstagarna under detta villkor fortsätta att arbeta, med iakttagande av karantänanvisningarna.

Arbetstagare som kommer till Finland från Sverige eller Norge ska följa anvisningarna (Institutet för hälsa och välfärd) om att minska smittrisken och ska om möjligt hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän både när de befinner sig i Finland och i hemlandet.                    Finland anser det också vara nödvändigt att Sverige ger personalen inom hälso- och sjukvården anvisningar om att bättre skydda sig och att landet ökar testningen av dessa grupper. Sverige har dessutom förbundit sig till att sjukvårdskapacitet i Norrbottens län (inklusive intensivvårdskapacitet) ska kunna användas för vård av finländska patienter. Det är också möjligt att personalen inte längre kan röra sig över gränsen om epidemin förvärras.
Finland följer noga hur sjukdomsläget utvecklas och är berett att vid behov ytterligare begränsa gränstrafiken.

Regeringen rekommenderar att försäljningen av biljetter inom fartygstrafiken upphör från och med den 11 april

Regeringen rekommenderar att rederibolagen med trafik till Finland från Sverige, Estland och Tyskland slutar sälja biljetter inom persontrafiken när det gäller fartyg som avgår den 11 april 2020 eller senare, med undantag för gods- och frakttrafiken. Rekommendationen gäller till och med den 13 maj 2020.

Situationen på Åland

Regeringen ålägger social- och hälsovårdsministeriet att se till att verksamheten vid Ålands sjukhus tryggas i samarbete med Ålands landskapsregering. Behövliga läkare skickas från Fastlandsfinland till Åland, och det säkerställs att den personal som kommer till Åland har tillräckliga kunskaper i svenska. FinnHEMS-helikoptern i Åbo betjänar också Åland.

Piloterna på den sjukvårdshelikopter som står till Ålands förfogande hör till personalen inom den prehospitala akutsjukvården och räddningsväsendet och omfattas inte av kravet på att hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.
Efter att ovannämnda riktlinjer har verkställts är annan nödvändig och motiverad persontrafik med reguljärflyg från Stockholm, Helsingfors och Åbo till Mariehamn fortfarande möjlig. Persontrafik på rutterna inom fartygstrafiken från Åland till Fastlandsfinland är fortfarande möjlig. Annan nödvändig trafik avser sådant arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och som inte kan skjutas upp.
Efter att riktlinjerna har verkställts är det fortfarande möjligt att säkerställa att den globalt sett kritiska produktionen av utrustning för hälso- och sjukvården fortsätter på Åland. Nödvändig pendeltrafik är fortfarande möjlig, med iakttagande av karantänanvisningarna.

Ytterligare information:

Medborgarrådgivning:
Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är 050 597 2255 (kl. 8–16)

Nya begränsningar i gränsövergång - Inrikesministeriet pressmeddelande den 7 april