Hoppa till innehåll

Regeringen fattade beslut om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2020 20.14 | Publicerad på svenska 29.4.2020 kl. 20.47
Pressmeddelande 297/2020

Vid sina förhandlingar i dag den 29 april beslutade regeringen om avveckling av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen utgående från hälsomyndigheternas bedömning. Från och med den 14 maj återgår man till närundervisning på ett kontrollerat sätt och med omsorg om säkerheten. Samtidigt hinner utbildningsanordnarna planera de personalarrangemang och andra arrangemang som behövs för att ordna undervisningen.

På basis av den epidemiologiska bedömningen finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning som gäller småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Internationella och nationella erfarenheter har visat att barn inte har samma roll som vuxna när det gäller att sprida coronavirussmittan. Barn är inte i någon större utsträckning smittkällor. Enligt den nuvarande kunskapen är det vid den tidpunkten tryggt för både elever och personal att återgå till skolorna.

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat anvisningar om arrangemang enligt vilka man kan återvända till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det viktigaste är att undvika onödig fysisk kontakt och att ordna undervisningslokalerna så att de är mer rymliga än normalt. Också rasterna och skolmåltiderna ska ordnas tillsammans med den egna klassen eller gruppen. Stora sammankomster, såsom vårfester, ordnas inte. Även personalen ska arbeta med samma barngrupp och hygienanvisningarna ska iakttas noggrant. Utbildningsanordnarna beslutar om de detaljerade arrangemangen.

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet bereder tillsammans ett styrningsbrev till regionförvaltningsverken. I fråga om småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen begränsas spridningen av epidemin i samhället med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

I fråga om riskgruppers deltagande i närundervisningen görs en bedömning av en läkare. När det gäller anställda görs bedömningen tillsammans med arbetshälsovården och arbetsgivaren.

När tillämpningsförordningen har upphört att gälla kan utbildningsanordnaren inte längre ordna undervisningen som distansundervisning. Kommunen kan inte själv fatta beslut om att stänga skolor och kommunen kan inte heller besluta att undervisningen ordnas endast som distansundervisning. Rätten att få grundläggande utbildning är en subjektiv rättighet enligt grundlagen och tillkommer alla på lika villkor.

Regeringen behandlar senare de begränsningar som gäller för andra stadiet och högskoleutbildningen.

Mer information: kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 330 182, avdelningschef, överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 330 258, undervisnings- och kulturministeriet, och statsrådets kommunikationsdirektör, Päivi Anttikoski, tfn 040 536 4821