Hoppa till innehåll

Regeringen behandlade coronaläget och drog upp riktlinjer för nya åtgärder

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.11.2021 21.22 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 11.20
Pressmeddelande 689/2021
Minister Kiuru och press

Regeringen förhandlade om coronaläget tisdagen den 30 november. På agendan stod virusvarianten omikron och smitt- och vaccinationsläget i Finland. Regeringen konstaterade att det behövs nya begränsningar och ytterligare åtgärder i flera områden. Dessutom fastställde regeringen att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete återinförs.

Regeringen fick en översikt över det snabbt försämrade smittläget, belastningen på sjukhusvården och den nya virusvarianten omikron. Antalet insjuknade och avlidna i covid-19 och behovet av sjukhusvård har ökat drastiskt under de senaste veckorna. Tisdagen den 30 november fick 320 coronapatienter sjukhusvård och 51 intensivvård. Incidensen är mycket hög bland de personer som inte har ett tillräckligt vaccinationsskydd. Även incidensen bland de vaccinerade stiger när stora mängder av viruset cirkulerar bland befolkningen.

Det är viktigt att öka vaccinationstäckningen i befolkningen och befolkningens vaccinationsskydd. För att förebygga smitta behövs det dessutom effektiva åtgärder som begränsar närkontakter. Regeringen konstaterade att principerna för testning och spårning bör ses över. Dessutom gäller det att se till att den nya vaccinationsstrategin verkställs. Hälsosäkerhetsåtgärder i vardagen, till exempel användning av munskydd, god handhygien och säkerhetsavstånd, är fortfarande centrala för att förebygga smitta.

Hittills har inga sjukdomsfall orsakade av virusvarianten omikron konstaterats i Finland, men prov tagna från två personer har skickats till fortsatta undersökningar. Enskilda fall av omikronvarianten har dock konstaterats i flera EU-länder. Myndigheterna följer noggrant hur situationen utvecklas.

Regionala begränsningar och ytterligare åtgärder

Regeringen diskuterade åtgärder i ett allt sämre epidemiläge. 14 sjukvårdsdistrikt, landskapet Åland och Rovaniemi stad klassas nu som områden med samhällsspridning. I synnerhet i områden med samhällsspridning måste man vidta ett bredare urval åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vissa åtgärder har redan vidtagits, då bland annat de regionala och riksomfattande rekommendationerna om användning av munskydd och begränsningarna för förplägnadsrörelserna har skärpts. Därtill behövs det mer omfattande begränsningar i fråga om evenemang, lokaler och verksamheter i områden med samhällsspridning.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar regionerna att införa behövliga begränsningar också i fråga om evenemang, lokaler och verksamheter där smittrisken är måttlig. Syftet med begränsningarna är att förbättra epidemiläget. I sin tabell för bedömning av riskpotentialen tar Institutet för hälsa och välfärd upp som exempel på situationer med måttlig risk masskonserter och idrottsevenemang utomhus utan bestämda sittplatser, mässor, körsångsverksamhet för över tio personer och lagsport och gruppträning inomhus. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterade sin tabell för bedömning av riskpotentialen den 30 november.

Coronapass gör det möjligt att befrias från begränsningar som gäller evenemang och lokaler. Regeringen avråder från restriktioner som riktar sig mot barn och unga. Begränsningar som gäller barn får tas i bruk endast i sista hand.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete återinförs

Regeringen fastställde att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete införs på nytt. Rekommendationen gäller i områden med samhällsspridning.

De arbetstagare inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter möjliggör det bör i så stor utsträckning som möjligt distansarbeta. Statsrådet rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn, med vetskap om att bedömningen av en hälsosäker samordning av distansarbete och arbete på arbetsplatsen sker på arbetsplatsnivå. Samtidigt bör man främja arbetsarrangemang som minskar närkontakter och övriga riskfaktorer på arbetsplatserna.

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet bereder den exakta rekommendationen om distansarbete. Statsrådet har för avsikt att fatta ett principbeslut om rekommendationen vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 2 december.

I lagen om smittsamma sjukdomar föreslås en ändring som gäller social- och hälsovårdspersonalen

Regeringen behandlade också den nya paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar som gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ser till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för risk för smitta. Regeringen avser överlämna sin proposition till riksdagen nästa vecka. I propositionen föreslås en övergångsperiod på en månad för att arbetsgivarna ska kunna ordna tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt och för att ovaccinerade anställda ska få möjlighet att vaccinera sig.

Utvidgning av användningen av coronapass

Regeringen stöder en utvidgning av användningen av coronapass och möjligheten för verksamhetsutövare att frivilligt införa krav på coronapass. Enligt utkastet till regeringsproposition får verksamhetsutövare kräva att 16-åriga eller äldre kunder och personer som deltar i deras verksamhet eller evenemang visar upp coronapass, det vill säga EU:s digitala covidintyg.

Intyg får inte krävas i samband med lagstadgad service (till exempel på bibliotek), nödvändig service (till exempel inom social- och hälsovården) eller anskaffning av till exempel mat och läkemedel. Skyldigheten att visa upp coronapass får inte heller utgöra ett hinder för fullgörandet av rättigheter och skyldigheter.

Ytterligare information:
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, [email protected]