Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kanslis svar på den offentliga debatten om tjänster som hör till statsministerns tjänstebostad

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 31.5.2021 19.53 | Publicerad på svenska 1.6.2021 kl. 11.38
Pressmeddelande 351/2021

I enlighet med lagen om statsrådet och reglementet för statsrådet biträder statsrådets kansli statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet och ansvarar för statsministerns tjänstebostad, för underhållet av den och för tillhörande stödtjänster. I lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet fastställs arvoden och grunder för ersättningar till medlemmar av statsrådet.

Statsrådets kansli utfärdade en anvisning om statsministerns tjänstebostad och tillhörande tjänster 2010. Enligt anvisningen är andra tjänster som hör till statsministerns tjänstebostad bland annat måltidstjänster. I tjänstebostaden Villa Bjälbo finns en värdinna som representerar statsrådets representationslokaler och som sörjer för måltidstjänsterna och beställningen av dem.

Statsrådets kansli har senast i juni 2019 preciserat tjänsterna i anslutning till statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i sin anvisning som redogör för praxis gällande tjänsterna. I anvisningen preciseras bland annat de tjänster som hör till boende på Villa Bjälbo, inklusive måltidstjänster. Till statsministerns boende i tjänstebostaden, inklusive korta övernattningar, hör en möjlighet att beställa frukostingredienser och kalla måltider som levereras till tjänstebostaden. De skäliga kostnader som hänför sig till dessa betalas av statens medel. Förutom statsministern har också familjemedlemmar som hör till samma hushåll rätt till tjänsterna.

Motsvarande måltidstjänster har erbjudits åt de statsministrar som bott i tjänstebostaden Villa Bjälbo sedan lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet trädde i kraft den 1 januari 2007. Denna praxis är etablerad.

Det totala beloppet av statsminister Marins måltidstjänster i anslutning till boende i tjänstebostaden

Statsminister Marin har använt måltidstjänster som hör till boende i tjänstebostaden från januari 2020 till maj 2021. De totala kostnaderna för måltidstjänsterna för denna tid uppgår till sammanlagt 14 363,20 euro, det vill säga i genomsnitt 845 euro i månaden. Beloppet inbegriper både frukostingredienser och måltider som levereras kalla. Måltidstjänsterna har använts i varierande grad beroende på hur statsministern med familj har varit på plats i Villa Bjälbo.

Den genomsnittliga månatliga kostnaden för frukostingredienser har varit 270 euro. Inköpen har varit vanliga livsmedel som används för frukost.

Den genomsnittliga månatliga kostnaden för måltider som levereras kalla har varit 575 euro. Den lägsta månatliga kostnaden gäller för februari 2020 (sammanlagt 235,20 euro) och den högsta för april 2020 (sammanlagt 1 341,40 euro).

I måltiderna har ingått till exempel förrätt, huvudrätt, sallad och en färskbit som levereras kalla. Tjänsteleverantör är Compass Group, som producerar måltidstjänster också till exempel för statsrådets möten och evenemang i Ständerhuset. De månatliga kostnaderna för måltidsförmånen förklaras framför allt av tjänsteleverantörens priser, som består förutom av råvaror också av tillagning och leverans. Priset på tjänsten är således inte jämförbar med vanliga livsmedelsinköp.

Statsrådets kansli lämnade ett svar på mediernas begäran om information gällande inköpsfakturor förra veckan. Den ursprungliga begäran om information gällde ett stort antal inköpsfakturaverifikat i kansliets ekonomisystem. Statsrådets kansli besvarade begäran om information enligt dess avgränsning. Det belopp på 300 euro som kansliet meddelade tidigare gällde alltså den period som preciserades i begäran om information. Därefter har statsrådets kansli räknat ut det genomsnittliga belopp som använts till frukostingredienser för hela perioden (från den 1 januari 2020 till den 31 maj 2021), varför det månatliga beloppet nu är mindre.

Förfarandet är förenligt med statsrådets kanslis gällande anvisningar. Statsministern har förutsatt att ändamålsenligheten hos de anvisningar som gäller Villa Bjälbo och tjänsterna för statsministern ses över och att anvisningarna uppdateras vid behov.

Skatteplikten för tjänsterna i anslutning till boendet

Den 31 maj sände statsrådets kansli en begäran om utlåtande till Skatteförvaltningen om skatteplikten för de tjänster som hör till statsministerns tjänstebostad. Kansliets interna anvisningar gällande tjänsterna ska ses över utifrån Skatteförvaltningens svar. Statsministern har begärt att upphandlingarna avbryts för den tid som saken utreds.

Uppgifterna i tjänsten granskaupphandlingar.fi den 1 augusti 2020

Också det belopp på sammanlagt cirka 23 000 euro som bokförts i tjänsten granskaupphandlingar.fi den 1 augusti 2020 har väckt frågor. Bokföringsdatumet i tjänsten granskaupphandlingar.fi är inte detsamma som datumet för inköpet. De transaktioner som bokförts som inköpsfakturor den 1 augusti gäller statsrådets kanslis möten och beställningar för dem från juni–juli. Det dröjer cirka en månad innan fakturor registreras i systemet.

Inköpen har ingen koppling till statsministerns bröllop. Statsministern och hennes make har själva stått för alla kostnader för sitt bröllop. Fakturorna har riktats till statsministern, som också har betalat dem.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, begäran via Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

 
Tillbaka till toppen