Hoppa till innehåll

Enhetskostnader för social- och hälsovårdstjänster publiceras från och med ingången av nästa år – välfärdsområdena får värdefull information om effektiva sätt att ordna service

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2024 15.51
Pressmeddelande
vuoronumeron otto

Statsrådet börjar i enlighet med statsminister Petteri Orpos regeringsprogram stegvis publicera enhetskostnader för social- och hälsovårdstjänster från och med 2025. Enhetligt fastställda enhetskostnader främjar jämförbarheten mellan och utvecklingen av tjänster och produktionssätt. 

Finansministeriet har tillsatt ett projekt för beräkningen av enhetskostnaderna där beräkningen av enhetskostnaderna utvecklas både på nationell plan och på välfärdsområdesnivå. Målet med projektet är att skapa enhetliga beräkningsprinciper så att det ska vara möjligt att jämföra kostnaderna för serviceproduktionen dels mellan olika välfärdsområden och dels mellan den offentliga och privata tjänsteproduktionen. På så sätt skapar man ett viktigt informationsunderlag till stöd för beslutsfattandet och organiseringen av service.

”Genom offentliga enhetskostnader kan vi främja ibruktagandet av handlingsmodeller som leder till bästa möjliga kostnadseffektivitet och genomslagning i hela landet. Det är viktigt att vi utöver jämförelse av olika välfärdsområden också kan jämföra olika produktionssätt och producenter. Genom att samla in information om enhetskostnader kan vi stärka välfärdsområdenas förutsättningar att leda organiseringen av service på ett effektivt sätt och stöda kunskapsbaserad ledning i områdena”, säger kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen.

Jämförelse förutsätter att kostnaderna för organisering utreds

Som ett led i projektet för enhetskostnaderna har man inlett en utredning av kostnaderna för organiseringen av service. Detta är ett viktigt steg med tanke på jämförelsen av olika producenter.
Det är tills vidare inte möjligt att jämföra kostnaderna direkt. Jämförelsen mellan privata serviceproducenter och välfärdsområdenas egen produktion förutsätter att de så kallade kostnaderna för organisering utreds och att de avskiljs från produktionskostnaderna.

Den nationella beräkningens korrekthet säkerställs  

Beräkningen av enhetskostnaderna på nationell nivå baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) TAHTO-databas som samkör ekonomi-, verksamhets- och personaluppgifter. Beräkningen kan göras med hjälp av TAHTO-databasen, vilket väsentligt minskar den arbetsmängd som krävs i regionerna. På nationell nivå beräknas enhetskostnaderna mellan välfärdsområdena på basis av enhetliga AURA-serviceklasser, vilket möjliggör jämförelse mellan områdena. 

Datamaterialet i databasen TAHTO valideras och det nationella beräknandet utvecklas i samarbete med välfärdsområdena. På detta sätt ska man se till att den nationella beräkningen är korrekt. Samtidigt utreds och förenhetligas praxis för välfärdsområdenas interna redovisning. De första områdesspecifika enhetskostnaderna kommer att publiceras i slutet av 2024.  

Enhetskostnadsprojektet stöds av en rådgivningsgrupp. I rådgivningsgruppen finns förutom företrädare för finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet även företrädare för Institutet för hälsa och välfärd samt ledande sakkunniga på området från universiteten. Dialog förs också med samarbetsgrupper och andra sakkunniga.

Mer information:
Hanna Nevala, projektchef, finansministeriet, avdelningen för styrning av välfärdsområdena, hanna.nevala(at)gov.fi, tfn 02955 30476
Laura Pitkänen, ledande specialsakkunnig, enhetschef, finansministeriet, avdelningen för styrning av välfärdsområdena, laura.pitkanen(at)gov.fi, tfn 02955 30097
Petra Kokko, specialsakkunig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295163474

Projektet för utveckling av enhetskostnaderna - Finansministeriet (vm.fi)

Förvaltningspolitiken Hyvinvointialueet