Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Interimsrapport
Kommunernas incitament för digitalisering har främjat digitaliseringen i kommunerna

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 9.23
Pressmeddelande

Med det statsunderstöd som beviljats för utveckling av digitaliseringen i kommunerna har man genomfört mångsidiga projekt. I interimsrapporten granskades slutrapporterna för 52 avslutade projekt. Utifrån dem kan man konstatera att incitamentsystemet har förbättrat förståelsen för möjligheterna med digitalisering, ökat automatiseringen i kommunerna och skapat nya nätverk.

Enligt interimsrapporten lyckades kommunerna öka medvetenheten om digitalisering och informationsledning. Manuella arbetsskeden har digitaliserats och automatiserats. Informationens kvalitet, visualiseringen av information, jämförbarheten och sättet att samla in information har moderniserats. Allt detta har enligt kommunernas bedömning positiva effekter på kostnadseffektiviteten hos kommunens verksamhet och beslutsfattande. 

Kommunerna har också strävat efter att förbättra invånarnas tjänster och göra dem mångsidigare genom att förnya verksamhetssätten. Kommunernas gemensamma projekt har för sin del skapat nya nätverk och gjort det möjligt att förmedla lärdomar och resurser.

De utmaningar som projekten mötte krävde flexibilitet av kommunerna

Trots att den allmänna bilden av projekten är positiv fanns det också olika utmaningar. De vanligaste av dem var brist på projektpersonal eller större omsättning av nyckelpersoner än väntat under projektet, tekniska problem vid bearbetningen eller användningen av de IKT-system som är viktiga med tanke på projektet, de deltagande kommunernas olika utgångslägen, resurser och förväntningar på projektet, oklara mål och de förändringar i kommunens verksamhet och personalens arbetsuppgifter som covid-19-pandemin orsakat.

Kommunerna svarade på utmaningarna till exempel genom att omarbeta de ursprungliga handlingsplanerna eller genom att skaffa hjälp i form av köpta tjänster.

På basis av de projekt som utvärderats kan man konstatera att statsunderstödet fungerat som en ändamålsenlig styrmekanism för utvecklingen av digitaliseringen i kommunerna. Den har uppmuntrat projektkommunerna till att bedöma läget med digitaliseringen och att söka olika sätt att förbättra den. Det är viktigt att de positiva resultaten av projekten etableras som en del av kommunens verksamhet. 

Bakgrund

Finansministeriet inledde hösten 2019 med stöd av statsrådets förordning  ett incitamentsystem för digitalisering i kommunerna. Målet med incitamentsystemet är att främja digitaliseringen, vilket stöder förnyandet av verksamhetssätten i kommunerna och kundorienteringen, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Fram till april 2022 har 122 projekt fått ett positivt beslut om statsunderstöd.

Syftet med rapporten Utvärdering av systemet med incitament för digitalisering i kommunerna och sammanfattning av resultaten av de finansierade projekten som nu publicerats är att ta fram information om hurdana ändringar i verksamhetssätten och processerna som eftersträvades och uppnåddes i samband med kommunernas digitaliseringsprojekt. I rapporten analyseras dessutom vad de genomförda projekten och resultaten av dem berättar om verksamhetssätten och genomslaget hos incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. De utvärderade projekten fick ett positivt beslut om statsunderstöd på basis av utlysningarna 2019. 

Mer information:
Jari Mäkäläinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30541, [email protected] 
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, [email protected] 

Kommunärenden
 
Tillbaka till toppen