Hoppa till innehåll

Människornas förtroende för regeringarna minskar något i OECD-länderna – Finland fortfarande ett land med högt förtroende

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2024 14.34
Pressmeddelande
En leende man ger väskan till en annan person.

Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete OECD publicerade en omfattande internationell jämförelse av människors förtroende för centrala samhälleliga institutioner. Finland är fortfarande ett land med högt förtroende, men förtroendet för förvaltningen har minskat något efter 2021 i enlighet med den internationella trenden. Nedgången påverkades särskilt av de stigande priserna och oron för hälso- och sjukvårdstjänsterna.

I Finland är förtroendet högre än det internationella genomsnittet  

Förtroendet för de nationella regeringarna har minskat i alla OECD-länder från 43 procent till 39 procent. Minskningen har emellertid inte varit lika kraftig som i samband med finanskrisen. I en internationell jämförelse ter sig Finland ett samhälle med högt förtroende, och jämfört med andra OECD-länder är finländarnas förtroende för samhälleliga institutioner fortfarande starkt, liksom i de övriga nordiska länderna. Men förtroendet i Finland har, i likhet med den internationella trenden, sjunkit något från drygt 60 procent till knappa 50 procent. Finländarna var mest oroade över prisstegringen och tillståndet med hälso- och sjukvårdstjänsterna. 

Finländarna har särskilt starkt förtroende för polisen: nästan nio av tio svarande litar på polisen, och tre av fyra svarande litar på domstolsväsendet. Bara ungefär var fjärde litar på partierna. Förtroendet för regeringen var störst bland föräldrar, högutbildade och personer med god ekonomisk ställning. Förtroendet för regeringen var också stort bland de som röstat på regeringspartierna och de som upplevde att de kunde påverka det samhälleliga beslutsfattandet. 

Människorna är nöjda med den offentliga förvaltningens tjänster, men tron på de egna möjligheterna att påverka är låg

Största delen av finländarna litar på statstjänstemän (62%), media (61%), kommunalförvaltningen (56%) och riksdagen (54%). Finländarna var mycket nöjda med kvaliteten på de administrativa tjänster de fått och med skolsystemet. Människorna litar på att myndigheterna behandlar de uppgifter som gäller dem på behörigt sätt. Majoriteten av finländarna anser det sannolikt att tjänstemän förhåller sig avvisande till mutor, och finländarna är inte oroade över korruption inom statsförvaltningen. Den negativa inställningen till mutor syns också i förtroendet för tjänstekåren. 

”Finland är fortfarande ett land med högt samhälleligt förtroende. Vi har levt mitt i svåra världspolitiska tider och det ekonomiska läget i Finland har varit allvarligt. Det är viktigt speciellt i en sådan här tid att förtroendet ses som en grundpelare i utvecklingen av våra offentliga tjänster, och för att stärka förtroendet utnyttjar vi denna värdefulla information som vi fått genom internationella undersökningar i utvecklingen av den offentliga förvaltningen, tjänsterna och delaktigheten. De nationella dialoger som ordnas regelbundet är också en viktig informationskälla om människors erfarenheter”, säger kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen.

”Som kommun- och regionminister gläder det mig att människornas förtroende för den kommunala förvaltningen har stärkts. Den kommunala förvaltningen ligger närmast människornas vardag”, fortsätter Ikonen. 

Jämfört med andra OECD-länder förhåller sig finländarna emellertid skeptiskt till sina egna påverkningsmöjligheter. Endast en femtedel ansåg att vanliga människor kan påverka regeringens beslut, medan OECD-medeltalet är ungefär 30 %. 

Noggrannare resultat och ytterligare undersökningar om tjänstemannaetik på hösten       

OECD:s internationella förtroendejämförelse publiceras nu för den andra gången. Målet är att jämförelsen publiceras vartannat år framöver. Vi håller ett separat infoseminarium om OECD:s resultat för Finlands del den 21 augusti 2024 kl. 9-10.30 tillsammans med Öppen demokrati -nätverket. Anmälan till mötet på denna sida.

Finansministeriet genomför en tjänstemannaenkät om statsförvaltningens värderingar och tjänstemannaetik under hösten. Resultaten kommer att utnyttjas vid verkställandet av statens personalstrategi. Enkäten riktades till allmänheten i fjol ((VM 6/2023).

Mer information:
Timo Moilanen, finansråd, timo.moilanen(at)gov.fi, tfn 02955 30455