Hoppa till innehåll

Myndighetspost till medborgare sänds i framtiden i regel elektroniskt

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2024 14.00
Pressmeddelande
En service desk vid en servicepunkt

Finansministeriet har tillsatt ett nytt program för att främja prioriteringen av digital myndighetskommunikation. Avsikten är att medborgare som uträttar ärenden digitalt i fortsättningen i regel får sin myndighetspost elektroniskt i stället för papperspost. Ändringen främjar myndighetskommunikation oberoende av tid och plats, medför besparingar och effektiviserar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Digitala kanaler är redan nu det populäraste sättet att kommunicera med förvaltningen. Myndighetsbeslut sänds dock i nuläget alltid med brev per post, om inte mottagaren gett ett särskilt samtycke till elektronisk delgivning.

Alla användargrupper beaktas i ändringen

Enligt programmet för statsminister Petteri Orpos regering ska Finland stegvis övergå till att prioritera digitala tjänster som kanal för att uträtta ärenden hos myndigheter. I praktiken innebär detta att lagstiftningen ändras under regeringsperiodens gång så att delgivningarna i första hand görs elektroniska för de medborgare för vilka det överhuvudtaget är möjligt.  

Avsikten är att lagstiftningen om prioritering av elektroniska meddelanden ska träda i kraft 2026. Övergången är en del av statsförvaltningens produktivitetsprogram som stöder regeringens hållbarhetsmål för de offentliga finanserna och som effektiviserar verksamheten inom den offentliga sektorn.

Det är viktigt att man vid främjandet av prioriteringen ser till att det finns alternativa service- och kommunikationskanaler för dem som inte kan använda digitala tjänster. Vid planeringen av digitala tjänster bör man dessutom fästa särskild uppmärksamhet vid tillgänglighet, användbarhet och funktionssäkerhet.

”De människor som inte kan kommunicera digitalt får även i framtiden myndigheternas delgivningar per brev, om inte de själva beslutar något annat. Även om myndigheters meddelanden i första hand sänds digitalt, är det även i fortsättningen fortfarande möjligt att kommunicera med myndigheter per telefon eller på plats”, säger IKT-direktör Jarkko Levasma.

Slopandet av papperspost medför besparingar och förbättrar de elektroniska tjänsterna

Övergången till att prioritera elektronisk delgivning medför besparingar och effektiviserar den offentliga förvaltningens verksamhet. Reformen främjar också digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen samt tid- och platsoberoende myndighetskommunikation.

I Finland har digital myndighetskommunikation utnyttjats som ersättning för pappersbrev i betydligt mindre mån än i de övriga nordiska länderna. Till exempel i Danmark infördes prioritet för medborgarnas digitala myndighetskommunikation redan 2014.

Det nya programmet utvecklar lagstiftningen och ger anvisningar till myndigheterna 

Finansministeriet har tillsatt ett program för att främja prioriteringen av digital myndighetskommunikation för mandatperioden 27 mars 2024-31 december 2027. Finansministeriet och justitieministeriet bereder i samarbete med representanter för olika förvaltningsområden de lagstiftningsändringar som målen förutsätter. Utöver utveckling av lagstiftningen omfattar programmet kundorienterad utveckling av Suomi.fi-meddelanden samt anvisningar, stöd och rådgivning till medborgare och myndigheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för de tekniska lösningarna för digitaliseringen av myndighetskommunikationen och medborgarkommunikationen.

Ministeriet utreder i anslutning till programmet hur myndighetspost kunde sändas till privata digitala posttjänster. Även denna utredning baserar sig på regeringsprogrammet.

Delta i startevenemanget

Vi ordnar ett startevenemang för programmet för att främja prioriteringen av digital myndighetskommunikation tisdagen den 23 april kl. 13.00 - 14.30. Evenemanget är ett webbmöte som är öppet för alla. En textad inspelning ges ut efteråt. Mer information om evenemanget på händelsesidan.

Mer information:
Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig (projektchef), finansministeriet, tfn 02955 30309, niko.ruostetsaari(at)gov.fi

Nyckeln till tillväxt Offentliga förvaltningens ICT Orpos regeringsprogram