Hoppa till innehåll

En ny modell för FPA-ersättning ska förbättra tillgången till vård inom primärvården - social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förslaget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 9.40 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 14.20
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens utkast till en proposition om en ny modell för FPA-ersättning. I propositionen föreslås ändringar i sjukförsäkringslagen med syftet att förbättra tillgången till vård, minska välfärdsområdenas arbetsbörda och avveckla vårdköerna inom primärvården.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering förbättras tillgången till primärvård genom att under regeringsperioden anvisa en finansiering av engångsnatur för förkortningen av vårdköerna inom primärvården med hjälp av den nya FPA-ersättningsmodell som regeringen har utvecklat. 

Regeringens förslag gäller huvudsakligen primärvården, upprätthållande av funktionsförmågan och särskilda läkarmottagningar inom den specialiserade sjukvården. 

I den nya FPA-ersättningsmodellen betonas besöken hos allmänläkare, vilka ersätts direkt. Man ska även få sjukvårdsersättning från FPA för besök hos specialistläkare med en remiss från en allmänläkare eller specialist inom allmänmedicin. Undantag ska vara besök hos en specialist i gynekologi och obstetrik, specialist i ögonsjukdomar, specialist i psykiatri och specialist i mun- och käkkirurgi, som ska ersättas också utan remiss. Det föreslås också att den sjukvårdsersättning från FPA för assisterad befruktning som slopades i början av år 2023 ska återinföras. 

När det gäller besök hos munhygienist för undersökning eller vård föreslås det att två besök per år ska ersättas också när personen inte har remiss från tandläkare. Fysioterapibesök ska ersättas utan läkares remiss för högst fyra besök per år. Sådana undersökningar av mun och tänder som utförs av tandläkare ska ersättas en gång vart fjärde år eller, om tandläkaren vid en undersökning konstaterat att den försäkrades hälsotillstånd förutsätter årliga undersökningar, högst en gång per år. 

Regeringen har reserverat sammanlagt 500 miljoner euro för utvecklandet av FPA-ersättningarna, och statens andel av detta uppgår till 335 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen gör det möjligt att höja nivån på FPA-ersättningarna. 

Syftet med förslaget är att förbättra tillgången till vård och avveckla vårdköerna inom primärvården. Syftet är också att överföra tyngdpunkten till förebyggandet och vården i tidigt skede och att arbetet ska fördelas på ett mer ändamålsenligt sätt mellan de olika yrkesgrupperna. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Utlåtanden ska lämnas in senast den 23 juni 2024.

Mer information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected] (ej anträffbar 23.5–5.6)

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected] (ej anträffbar 27.5.-2.6)

Laura Rissanen, statssekreterare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 531,  [email protected]