Hoppa till innehåll

I kostnadstaket för läkemedelsersättningar görs en permanent justering för att undvika en betydande höjning av årssjälvrisken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2023 14.08
Pressmeddelande

Regeringen föreslog torsdagen den 7 december att propositionen om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen stadfästs. Avsikten är att undvika en kraftig höjning av årssjälvrisken för läkemedelsersättningar och på så sätt stödja dem som använder mycket läkemedel.

Årssjälvrisken i systemet för läkemedelsersättning enligt sjukförsäkringslagen frystes år 2023 till 2022 års nivå. När den temporära frysningen upphör att gälla år 2024, återgår man till att tillämpa den permanenta lagstiftningen när årssjälvrisken fastställs. Enligt den gällande permanenta lagstiftningen om justering av årssjälvrisken ska det för 2024 efter den temporära frysningen göras två års indexhöjningar av beloppet av årssjälvrisken. 

Enligt propositionen ska indexjusteringen av årssjälvrisken för 2023 slopas och att det därför görs en permanent ändring i nivån på årssjälvrisken från ingången av 2024. Vid indexjusteringen av årssjälvrisken 2024 beaktas med andra ord endast förändringen i folkpensionsindex från 2023 till 2024. 

Efter att regeringens proposition lämnades fastställde Folkpensionsanstalten den 13 oktober 2023 poängtalet för folkpensionsindex är 1911 vid ingången av 2024. Den faktiska indexförändringen av årssjälvrisken uppgår till cirka 5,9 procent och årssjälvrisken för 2024 till 626,94 euro. I och med ändringen blir beloppet av årssjälvrisken 2024 cirka 49 euro lägre än den skulle vara utan justeringen. Utan justeringen skulle årssjälvrisken åt 2024 ha varit 676,00 euro (en höjning på 14,2 procent). När årssjälvrisken 2023 är 592,16 euro, stiger således årssjälvrisken för 2024 med uppskattningsvis cirka 35 euro.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2024. Regeringen föreslog torsdagen den 7 december 2023 att lagen som gäller detta ska stadfästas, och avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 8 december 2023.

Mer information:

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected] 
Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]