Hoppa till innehåll

Regeringen strävar efter läkemedelsbesparingar på 90 miljoner euro – Lagutkastet på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 14.14
Pressmeddelande
rokotteita

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ett lagutkast med syftet att uppnå besparingar på 90 miljoner euro i läkemedelskostnaderna. Regeringens proposition baserar sig på de beslut som fattades vid budgetförhandlingarna hösten 2023 och ramförhandlingarna våren 2024. Målet är att balansera den offentliga ekonomin.

Utgifterna för läkemedelsersättningar orsakar stora kostnader för samhället varje år, som man försöker minska genom de föreslagna lagändringarna. Till exempel år 2023 betalade man 1,8 miljarder euro i läkemedelsersättningar. Det föreslås flera olika sätt för att genomföra de besparingar som behöver göras.  Man har försökt hitta sådana lösningar som har minsta möjliga skadliga konsekvenser för tillgången till läkemedel.  

Det föreslås nya bestämmelser om prissättningen av läkemedel med syftet att främja priskonkurrensen och sänka priserna på läkemedel. De föreslagna ändringarna i prissättningen sänker läkemedelskostnaderna för läkemedelsanvändarna.  

Initialsjälvrisken vid läkemedelsersättningarna höjs till 70 euro och binds till folkpensionsindex. Det föreslås att bestämmelserna i sjukförsäkringslagen om villkorlig ersättning ska gälla permanent.  

I läkemedelslagen föreslår man en plikt för apoteken att erbjuda köparna det receptläkemedel som är billigast och preciserar samtidigt skyldigheten om prisrådgivningen. Apoteken ska ha de billigare läkemedlen i sina lager.  

Enligt läkemedelslagen ska apoteken ha rätt att avvika från läkemedelsreceptet i enstaka undantagsfall, till exempel vid störningar i tillgången till läkemedlet i hela landet eller uppenbara fel i läkemedelsförskrivningen. Syftet är att förbättra tillgången till läkemedel och att trygga kontinuiteten i läkemedelsanvändarnas läkemedelsbehandling också i exceptionella situationer. 

I sjukförsäkringslagen föreslås dessutom kompletterande ändringar som hänför sig till EU-förordningen om utvärdering av medicinsk teknik, dvs. den så kallade HTA-förordningen. Ändringarna gäller läkemedelsprisnämndens uppgifter, den information som ska ges i ansökan om ersättningsstatus, upphävandet av fastställda skäliga partipris, behandlingstiderna för ansökningar och utlämnandet av uppgifter till den samordningsgrupp som avses i HTA-förordningen.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den. 

Mer information:

Eemil Nuuttila, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 534 

Lauri Pelkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 163 218 

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195

[email protected]