Hoppa till innehåll

Nu övergår man till följande åtgärdsnivå i bekämpningen av coronaviruset  – tilläggsåtgärder införs i flera regioner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2021 15.57 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 16.00
Pressmeddelande

Statsrådet har i sitt principbeslut konstaterat att det i bekämpningen av coronaviruset är motiverat att övergå till åtgärdsnivå två. Målet är att förhindra att epidemin accelererar till följd av att virusvarianter sprids.

Att man nu övergår till nivå två innebär att social- och hälsovårdsministeriet styr alla de regioner som enligt Institutet för hälsa och välfärds och ministeriets bedömning befinner sig i samhällsspridningsfasen att införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inkl. de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgärder som anges i handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds och social- och hälsovårdsministeriets bedömning befinner sig Helsingfors och Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Vasa, Åland och Lappland nu på åtgärdsnivån.

Dessutom rekommenderas att åtgärderna införs i regioner som befinner sig i accelerationsfasen
dvs. i Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Östra Savolax, Norra Österbotten och Länsi-Pohja.

Som en del av åtgärderna införs i dessa regioner den mest omfattande rekommendationen om munskydd och distansarbete. 

Myndigheterna i kommunerna och regionerna utfärdar rekommendationer eller fattar beslut om åtgärder

Social- och hälsovårdsministeriet sänder regionerna ett styrbrev genom vilket ministeriet styr regionerna till att inleda åtgärder i syfte att säkerställa att åtgärderna inleds på lika grunder och på ett enhetligt sätt. 

Regionerna styrs bl.a. att fatta beslut om förutsättningarna för användning av utrymmen eller om temporär stängning av utrymmen samt om att avbryta hobbyverksamheten i grupp för vuxna. 

Som tilläggsåtgärd styr man dessutom en sänkning av det högsta tillåtna antalet deltagare vid sammankomster samt intensifierar övervakningen av karantän och isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Tilläggsåtgärderna inbegriper också möjligheten att avbryta hobbyverksamhet i grupp för barn i högstadieåldern och äldre samt som en sista åtgärd att grundskolans övre årskurser övergår till distansundervisning.

Epidemiläget i regionerna övervakas regelbundet 

Gruppen för lägesbilder och modeller, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, följer med hur verkningsfull hybridstrategin är med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar.

Social- och hälsovårdsministeriet kan i fortsättningen med stöd av gruppens bedömning fatta beslut om att styra en ny region till nivå två och om att den ska införa tilläggsåtgärder. På motsvarande sätt bedömer social- och hälsovårdsministeriet kontinuerligt behovet av att förlänga tilläggsåtgärderna på nivå två. 

Mer information

Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, [email protected]