Hoppa till innehåll

Höjningar av förmåner för låginkomsttagare föreslås – regeringsproposition på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2019 10.25
Pressmeddelande 78/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ut en begäran om remissyttranden om ett utkast till regeringsproposition, där det föreslås ändringar av den grunddagpenning och det arbetsmarknadsstöd som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, de dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen som betalas till minimibelopp samt barnbidragen och underhållsstödet.

I regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering konstateras att risken för fattigdom och utslagning rör människor i allt större omfattning och att regeringen målmedvetet kommer att ingripa i detta. Regeringen konstaterar att den har som mål att sörja för utvecklingen av alla finländares levnadsstandard och en jämnare inkomstfördelning.

– Genom höjningarna vill vi förpassa nedskärningarna i grundskyddet till historien. Enligt vår proposition ska det nu göras en måttlig höjning av grundskyddet. Vi hoppas att vi kan fortsätta att stärka grundskyddet, om sysselsättningsläget så tillåter, konstaterar social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

För att minska ojämlikheten föreslås i propositionsutkastet att grundskyddet, det vill säga den grunddagpenning och det arbetsmarknadsstöd som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen som betalas ut till minimibelopp, ska höjas med 20 euro per månad. De ändringar som planeras i arbetslöshetsdagpenningarna inverkar också på ersättningarna vid alterneringsledighet, eftersom alterneringsersättningens storlek bestäms utifrån arbetslöshetsdagpenningen. Höjningen av de dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen som betalas till minimibelopp omfattar även rehabiliteringspenningens minimibelopp.

Dessutom föreslås att det ensamförsörjartillägg till barnbidraget som det föreskrivs om i barnbidragslagen ska höjas med tio euro per månad. Ändringen ska genomföras på ett sådant sätt att den gagnar även de familjer som får utkomststöd. Därför föreslås det att lagen om utkomststöd ska ändras, så att utkomststödets grunddel för ensamförsörjare höjs. I propositionen föreslås också att barnbidraget för det fjärde barnet och varje därpå följande barn höjs med tio euro per månad. Dessutom föreslås att det fulla beloppet av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd ska höjas med sju euro per månad.

Syftet med utkastet till proposition av statsminister Antti Rinnes regering är att minska ojämlikheten och antalet hushåll som är beroende av utkomststöd.

Remisstiden går ut den 31 augusti 2019. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen som en budgetlag under hösten 2019. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected] (fr.o.m. 15.7.2019)

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 163 201, [email protected] ( 12.7. och fr.o.m. 5.8.2019)