Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i graderingen av förtjänstskyddet och i intjänandet av arbetsvillkoret

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 14.10
Pressmeddelande

Ändringarna avses gälla beloppet av inkomstrelaterad dagpenning, vad som tillgodoräknas i arbetsvillkoret för löntagare samt kommunernas skyldighet att ordna möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete för vissa arbetslösa arbetssökande. Syftet med ändringarna är att undanröja bidragsfällor och öka sysselsättningen.

De föreslagna ändringarna är en del av regeringsprogrammet. Med förslagen strävar man efter en utgiftsanpassning på cirka 276 miljoner euro och en sysselsättningsökning på cirka 18 700 personer. Ökningen av sysselsättningen beräknas stärka de offentliga finanserna med cirka 458 miljoner euro.

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den. 

Gradering av den inkomstrelaterade dagpenningen

I propositionen föreslås att den inkomstrelaterade dagpenningens belopp ska graderas så, att den sjunker om arbetslösheten blir långvarig. Den inkomstrelaterade dagpenningen ska sjunka första gången när arbetslöshetsdagpenning har betalats för 40 arbetslöshetsdagar och andra gången när den har betalats för 170 arbetslöshetsdagar. Den inkomstrelaterade dagpenningen ska sjunka med 20 procent av den ursprungliga dagpenningen den 40 dagen, och med 25 procent den 170 dagen. Dagpenningen kan dock inte vara mindre än grunddagpenningen eller den förhöjda grunddagpenningen.

Ändringar i arbetsvillkoret föreslås

I fortsättningen ska lönesubventionerat arbete inte automatiskt tillgodoräknas i arbetsvillkoret. Lönesubventionerat arbete som avtalats för att sysselsätta en person med funktionshinder och lönesubventionerat arbete som avtalats för att sysselsätta en långtidsarbetslös som fyllt 60 år ska tillgodoräknas i arbetsvillkoret. Då tillgodoräknas emellertid inte de första 10 månaderna av det lönesubventionerade arbetet i arbetsvillkoret, medan 75 procent av de månader som tillgodoräknas i arbetsvillkoret ska beaktas i arbetsvillkoret.

I propositionen föreslås det att sysselsättning i lönesubventionerat arbete ska kunna förlänga granskningsperioden för arbetsvillkoret. I fortsättningen ska lönesubventionerat arbete beaktas i sin helhet när vissa påföljder inom utkomstskyddet för arbetslösa fullgörs eller när väntetiden för arbetsmarknadsstöd löper.

Det föreslås att sådana möjligheter till rehabilitering, utbildning eller arbete som man är skyldig att ordna för arbetslösa arbetssökande som fyllt 57 år och vilkas rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare håller på att upphöra inte ska beaktas i löntagares arbetsvillkor. Bestämmelserna om de ovannämnda skyldigheterna föreslås bli upphävda. 

Även de skyddande bestämmelser om beloppet av inkomstrelaterad dagpenning som hänför sig till de åldersbundna undantagsreglerna ska upphävas. Dessutom upphävs den skyddande bestämmelse som gäller personer som fyllt 58 år och enligt vilken nivån på inkomstrelaterad dagpenning för löntagare eller företagare inte kan sjunka, om personen uppfyller arbetsvillkoret efter att ha uppnått åldersgränsen. 

Lagarna avses träda i kraft den 2 september 2024.

Mer information

Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 321, [email protected]

Liisa Siika-aho, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 295 163 085, [email protected]