Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår lagändringar som gäller Folkpensionsanstaltens förvaltning och revision

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 15.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Folkpensionsanstalten, lagen om elektroniska recept och i flera andra lagar. Genom propositionen genomförs regeringsprogrammets föresats om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten utifrån den parlamentariska arbetsgruppens förslag.

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens förvaltning och revision uppdateras och preciseras. De lagstadgade uppgifterna för Folkpensionsanstaltens styrelse föreslås bli ökade med uppdraget att fastställa Folkpensionsanstaltens strategi och att besluta om ställföreträdare för den högsta ledningen. 

Anställningsförhållandena för FPA:s generaldirektör och direktörer blir i fortsättningen tidsbundna. FPA:s generaldirektör ska i fortsättningen utnämnas av FPA:s fullmäktige och direktörer av FPA:s styrelse. Ändringarna förenhetligar bestämmelserna om statens högsta ledning och stärker ställningen för Folkpensionsanstaltens styrelse.

I propositionen föreslås det att FPA:s styrelse i fortsättningen ska kunna tillsätta delegationer som anses vara behövliga. Ändringen ökar FPA:s styrelses prövningsrätt vid tillsättandet av delegationer. 

Till lagen fogas också en bestämmelse om Folkpensionsanstaltens handräckning. I propositionen föreslås det att finansieringen av Folkpensionsanstaltens styrnings- och tillsynsuppgift i fråga om förskrivning av biologiska läkemedel i fortsättningen ska vara separat från fördelningen och finansieringen av Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader. I förmånslagarna föreslås dessutom tekniska ändringar till följd av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information:

regeringssekreterare Annika Juurikko, tfn 0295 163 242, [email protected]