Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om sjukhus- och journätet har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2024 11.44
Pressmeddelande

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till vissa lagar som har samband med den var på remiss 21.5–1.7.2024. I propositionen föreslås det att lagstiftningen om dygnetruntjour och operativ verksamhet inom hälso- och sjukvården ska ändras.

Enligt det beslut som regeringen fattade under ramförhandlingarna den 16 april 2024 ska det göras ändringar i bestämmelserna om nattjour och den specialiserade sjukvården på vissa sjukhus.

Syftet med propositionen är att stärka Finlands servicenät av sjukhus med specialiserad sjukvård och dygnetruntjour på riksnivå så att det med beaktande av kvalitet, patientsäkerhet och hållbarhet kan svara mot befolkningens servicebehov nu och i framtiden. Syftet med propositionen är i synnerhet att säkerställa att personalen och specialkompetensen räcker till vid olika sjukhus och till andra tjänster genom att koncentrera den mest krävande verksamhet som förutsätter mest resurser och beredskap till universitetssjukhusen och centralsjukhusen.

De resurser som har använts för överlappande beredskap kan omfördelas till basservice och lättare service, nya verksamhetsmodeller och akutmottagningsverksamhet under kvällar och veckoslut.  Genom ändringar i bestämmelserna om den operativa verksamheten vill man också säkerställa att kapaciteten inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård kan utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt i regionerna.  Det förbättrar också tillgängligheten till vård och bidrar till att förkorta vårdköerna.

De viktigaste förslagen

I regeringspropositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om  arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och om den brådskande vården. Syftet med propositionen är att varje välfärdsområde i fortsättningen ska kunna  ha ett universitetssjukhus eller centralsjukhus som finns på en angiven ort och som har sådan dygnetruntjour inom flera specialområden för befolkningen som säkerställer sjukhusets verksamhet och där man kan erbjuda sådan kirurgisk verksamhet som förutsätter operationssalsberedskap dygnet runt. I Nyland kan HUS-sammanslutningen på eget beslut driva sådana sjukhus också på andra orter än Helsingfors. I bestämmelserna om förlossningar föreslås inga ändringar.

Samjourverksamheten dygnet runt inom flera specialområden och den krävande kirurgin föreslås upphöra vid sjukhusen i Kemi, Nyslott, Oulainen, Salo och Valkeakoski, men de ska kunna fortsätta med dagkirurgin. Förlossningar skulle inte längre kunna skötas i Kemi. I en del välfärdsområden har man redan fattat beslut i linje med dessa förslag.
  
Den jour dygnet runt inom primärvården och akutsjukvården som nu upprätthålls med undantagstillstånd föreslås upphöra i Idensalmi, Jämsä, Kouvola, Brahestad och Varkaus. Sådan jour ska kunna upprätthållas i Ivalo, Kemi, Kuusamo, Nyslott, Jakobstad och Raseborg om  det avtalas om det i samarbetsområdets samarbetsavtal och om de övriga villkoren i lagen uppfylls till exempel när det gäller personalresurserna och den ekonomiska bärkraften.  Förfarandet med undantagstillstånd ska slopas.  I lagen förtydligas också bestämmelserna om de förutsättningar under vilka operationer och vissa andra tjänster kan skaffas av andra tjänsteleverantörer.  

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.  Bestämmelserna om dagkirurgi och vissa andra tjänster ska dock träda i kraft redan den 1 mars 2025 genom en temporär lagändring.  
Regeringspropositionen är en del av den nationella servicereformen som ingår i regeringsprogrammet.   
 
Länk till pressmeddelandet om ramförhandlingsbeslutet:

Utlåtanden ska lämnas in senast den 1 juli 2024.

När den finskspråkiga remissbehandlingen inleds den 21 maj 2024 bifogas de föreslagna paragraferna, motiveringarna till dem och vissa andra delar på svenska. Den svenska översättningen av propositionen i sin helhet blir uppskattningsvis klar vecka 24. Remisstiden för den svenskspråkiga versionen förlängs när översättningen är klar så att remisstiden blir densamma som för den finskspråkiga versionen.

Mer information 

Nuutti Hyttinen, specialmedarbetare för social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso, tfn 0295 163 073 
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 014 (specialsjukvård, jour) 
Merituuli Mähkä, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 575 (regeringens proposition) 

Ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle