Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Sektorsövergripande utveckling av barnskyddet inleds inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 11.17
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 5,8 miljoner euro för fem projekt för sektorsövergripande utveckling av barnskyddet. Projekten genomförs 2020–2022 inom fem samarbetsområden och samordnas av kompetenscentrumen inom det sociala området.

Syftet med projekthelheten är att säkerställa att barnskyddet och undervisningsväsendet samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna fungerar ihop så att barn och unga som är klienter inom barnskyddet får högklassig utbildning samt individuellt stöd och individuell vård.

Bättre samarbete som mål för projekten för sektorsövergripande utveckling av barnskyddet

Ett högklassigt barnskydd som stöder tillgodoseendet av barnets rättigheter förutsätter samarbete mellan de viktigaste aktörerna med tanke på barnets vardag och välbefinnande. Innehållet i de utvecklingsprojekt som nu inleds har fastställts regionvis.

I projekten tas det bland annat fram en modell för skolorna när det gäller konsultering av barnskyddet och speciallärare. Dessutom skapas det i samarbete mellan barnskyddet och psykiatrin nya slags serviceformer för öppenvård och vård utom hemmet inom barnskyddet. Därtill utvecklas praxis för att stödja unga som inte går i skola och utvidgas införandet av en systemisk teammodell inom barnskyddet.

Statsunderstödsprojekten är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster stärker samarbetet inom social- och hälsovården och mellan olika aktörer

Målet för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är att stärka det tidiga stödet till och välbefinnandet hos barn, unga och familjer, stoppa den ökande ojämlikheten samt trygga multiprofessionella tjänster för barn i behov av särskilt stöd.

För projekt för utveckling av tjänsterna på basnivå för barn, unga och familjer har för 2020–2022 beviljats sammanlagt 10,8 miljoner euro i statsunderstöd som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Utvecklingen av familjecenter fortsätter inom ramen för de regionala projekten. Dessutom stärks det tidiga stödet till barn, unga och familjer samt verksamhetsmodellerna för sektorsövergripande samarbete. Vidare förbättras tillgången till mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel för barn och unga.

Det övergripande temat för projekten i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är sektorsövergripande stöd som svarar mot barns, ungas och familjers behov och funktionsförmåga i rätt tid. För att detta mål ska kunna nås krävs det att yrkespersonerna har förmåga till ett barn- och familjeorienterat och flexibelt samarbete. Dialogen mellan utvecklingsprojekten stöds av nationella utvecklingsforum.

Ytterligare information

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster: Anna Cantell-Forsbom, direktör, tfn 0295 163 351, och Elina Palola, socialråd, tfn 0295 163 595
Sektorsövergripande utveckling av barnskyddet: Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482, och Liisa Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 406
Familjecenter och tidigt stöd: Liisa Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 406
Mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel: Riina-Maria Leskelä, tfn 0295 163 398

 
Tillbaka till toppen