Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdens beredskap för störningar ska förbättras – Lagutkast på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2024 12.23
Pressmeddelande
-

Avsikten är att förbättra beredskapen inom social- och hälsovården. Det finns utvecklingsbehov särskilt med tanke på störningssituationer som drabbar flera välfärdsområden samtidigt och som kräver resurser från fler än ett välfärdsområde. Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett lagutkast för att stärka beredskapen och förtydliga ledningsansvaret. Remisstiden är 17.5.2024–26.6.2024.

Genom utkastet till ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård genomförs de åtgärder i regeringsprogrammet som rör välfärdsområdenas förberedelser och beredskap, och genom dessa åtgärder förbättras förmågan att hantera regionala eller nationella störningar. Bakgrunden till den föreslagna lagändringen är bland annat erfarenheterna av covid-19-pandemin. Dessutom behöver ledningsansvaren förtydligas när det gäller bekämpningen och hanteringen av de hot som medför förändringar i säkerhetsmiljön.

Målet är en nationellt enhetlig beredskap

Lagen gör det möjligt att förbereda sig på situationer där enskilda välfärdsområden inte har tillräckliga resurser för att trygga befolkningens säkerhet, hälsa och välfärd. Genom att stärka de fem samarbetsområdenas roll i förberedelserna och beredskapen och att flera välfärdsområden samarbetar är det möjligt att rikta stödåtgärderna dit de behövs. Avsikten är också att bilda en ny ledningsgrupp för beredskap inom social- och hälsovården för situationer som kräver åtgärder eller samordning på nationell nivå. Hanteringen av störningssituationer och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården ska i fortsättningen baseras på ledningsarrangemang på välfärds- och samarbetsområdesnivå och nationell nivå. Genom dessa ledningsarrangemang kan resurserna riktas på ett fungerande sätt till den som behöver hjälp.

I Finland finns fem beredskapscenter för social- och hälsovård. De samlar in och analyserar data om störningar och störningshot inom hälso- och sjukvårdstjänsterna. I och med lagen stärks beredskapscentrens roll i styrningen av beredskapsplaneringen och ändringen gör välfärdsområdenas beredskap enhetligare.

Beredningen av lagen är en del av den nationella servicereformen inom social- och hälsovården.

Inlämning av utlåtande

Utlåtandena ska lämnas in senast den 26 juni 2024.

Utlåtanden kan även skickas i elektronisk form till adressen [email protected], eller per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET. Ange ärendenummer VN/24520/2023 i meddelandet.

Mer information

Erkki Papunen, regeringsråd, tfn 0295 163 298
Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 0295 163 202
fornamn.efternamn(a)gov.fi