Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om justeringen av godtagbara boendeutgifter i utkomststödet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2024 16.14
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär ert utlåtande om ett förslag till justering av de kommunvisa gränserna för boendeutgifter som ska beaktas i det grundläggande utkomststödet. Utlåtanden begärs senast den 25 augusti 2024.

I lagen om utkomststöd föreskrivs det till hur stort belopp boendeutgifter ska beaktas vid beräkningen av utkomststödet. Bestämmelser om det behövliga beloppet av boendeutgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt lag ska de kommunvisa gränserna för godtagbara boendeutgifter som beaktas i utkomststödet justeras minst en gång per år.

Det föreslås att vissa av de kommunvisa gränserna för boendeutgifter som ska beaktas i det grundläggande utkomststödet höjs 2025. Höjningar föreslås i de kommunvisa gränserna för vissa sådana kommuner där 2023 års medelvärde för hyran hos mottagare av utkomststöd överstiger den gällande kommunvisa gränsen med minst 20 euro.

Dessutom föreslås det att tidpunkten för när Folkpensionsanstalten årligen senast ska göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om en justering av de kommunvisa gränser som bestäms genom förordning ska ändras. Det föreslås att den nya tidpunkten för när den årliga justeringen ska göras är slutet av maj, så att det finns tillräckligt med tid för lagberedningen inbegripet remissbehandlingen och verkställigheten.

Ändringen av förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information

Anu Kangasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 224 [email protected] (anträffbar t.o.m. 10.7 och fr.o.m. 5.8)

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278, [email protected] (fr.o.m. 5.8)

Teresa Salminen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109, [email protected]