Hoppa till innehåll

Utredning om sjukhus och jourer: Tillgången till arbetskraft avgör ödet för den specialiserade sjukvården och jourverksamheten 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2023 13.28
Pressmeddelande

Enligt den styrgrupp som leder utredningen om sjukhus- och jourhelheten är det enda sättet att garantera kvaliteten, resultaten och patientsäkerheten inom den framtida hälso- och sjukvården är att se till att det finns kompetent och tillräcklig personal. Styrgruppen sammanträdde för nästsista gången igår.  

Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal har ökat inom många tjänster. Välfärdsområdena ska prioritera basservicen och sådan service som befolkningen behöver tillgång till ofta.   Specialkompetensen bör säkerställas genom att samla ihop de särskilda tjänsterna till större helheter. 

När man söker lösningar för den specialiserade sjukvården bör man enligt styrgruppen granska den som en del av välfärdsområdenas och samarbetsområdenas hela servicesystem. Besluten behöver fattas på nationell nivå eftersom det har visat sig att det är svårt att besluta om arbetsfördelningen och ändringar i servicenätet på regional nivå.  

Följande gång styrgruppen sammanträder är i december, och då är det också den sista gången.

Arbetsgruppens slutledningar och förslag om sjukhus och jourer kommer fram med kommer att publiceras redan före Jul. Efter årsskiftet publiceras en grundligare slutrapport.   

Syftet är att skapa en helhetsbild av sjukhusens och jourmottagningarnas gradering

Arbetet med att utreda sjukhusens och jourenheternas utbud av tjänster och arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården utreds i arbets- och styrgrupper med företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. 

Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av sjukhusens och jourmottagningarnas gradering, det vill säga hurdant tjänsteutbud, hurdan kompetens och vilka stödtjänster som bör säkerställas för olika typer av sjukhus och jourmottagningar och hurdant det nationella systemet skulle bli då. Utredningen tar inte ställning till de enskilda sjukhusens tjänsteutbud.  

Ändringar i lagstiftningen på kommande

Enligt regeringsprogrammet ska man under år 2024 bereda en nationell helhet gällande sjukhus och jourer. Också bestämmelserna om arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården ses över. 

Den utredning om sjukhus och jourer som görs nu kommer att användas vid lagberedningen. 
Beredningen håller på att inledas.

I början av år 2024 ordnar social- och hälsovårdsministeriet workshoppar för att höra de olika intressegruppernas synpunkter på lagberedningen. 

Mer information

Anna Cantell-Forsblom, styrgruppens ordförande, avdelningschef, tfn 0295 16 3351, [email protected]
Ilkka Luoma, styrgruppens vice ordförande, direktör för Norra Österbottens välfärdsområde, tfn  044 730 7628, [email protected]
Sirkku Pikkujämsä, styrgruppens sekreterare, medicinalråd, tfn 0295 16 3014, [email protected]