Hoppa till innehåll

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 16.27 | Publicerad på svenska 31.5.2024 kl. 12.52
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde idag de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s produktionskopplade bidrag och för de direktstöd som är frikopplade från produktionen.

De tidigare föreskrivna nivåerna justerades utifrån de slutliga uppgifterna i ansökan och resultaten av tillsynen med tanke på slutbetalningen i juni. Största delen av de arealbaserade stöden för 2023 betalades i december 2023 och cirka 70 procent av djurbidragen betalades i februari i år. Direkta stöd är jordbruksstöd som helt finansieras av EU och som i Finland kan beviljas jordbrukare till ett belopp av högst 519,35 miljoner euro utifrån de godkända areal- och djurmängderna 2023.

Stödnivån för åtgärden Växttäcke vintertid sänktes från 50 euro per hektar till 40 euro per hektar, eftersom åtgärden kraftigt överskred sin målareal. I det här skedet gjordes inga ändringar i de övriga miljösystemen, utan stödnivåerna är oförändrade. Stödnivån för åtgärden Naturvårdsvallar är 65 euro per hektar, 80 euro per hektar för åtgärden Gröngödslingsvallar och 270 euro per hektar för den populära åtgärden Mångfaldsväxter.  Från det grundläggande inkomststödet överfördes 4,3 miljoner euro till ett miljösystem där det planerade beloppet inte var tillräckligt på grund av att åtgärden Växttäcke vintertid och åtgärden Mångfaldsväxter var populärare än väntat. Cirka 90,3 miljoner euro står till förfogande för stöd för miljösystem. De nya, årligen valbara åtgärderna i miljösystemen har erbjudit jordbrukarna fler alternativ till miljöåtgärder inom jordbruket. Åtgärderna kan planeras och genomföras flexibelt vid sidan av matproduktionen, och de gynnar även matproduktionen.

Stödnivån för det grundläggande inkomststödet är 137,35 euro per hektar i stödområde AB och 117,55 euro per hektar i stödområde C. Efter att ansökningsuppgifterna och tillsynsuppgifterna preciserats kunde stödnivåerna emellertid höjas något jämfört med de nivåer som föreskrevs i slutet av 2023. Stödnivåerna höjdes 0,51 euro i stödområde AB och 0,52 euro per hektar i stödområde C. I det grundläggande inkomststödet minskades inom båda stödområdena den tilläggsfinansiering som behövs för stöd för miljösystem med cirka två miljoner euro jämfört med den ursprungliga planen. Till det grundläggande inkomststödet används i helhet högst 288,25 miljoner euro. Stödet betalas för nästan alla anmälda jordbruksmarker, eftersom syftet med stödet är att stödja jordbrukares inkomstbildning även utan skördeavkastning.
Omfördelningsinkomststödet höjdes med 2,07 euro per hektar. Stödnivån fastställdes till 19,75 euro per hektar. Inkomststödet till unga jordbrukare höjdes med 7,40 euro per hektar. Stödnivån fastställdes till 95,40 euro per hektar. 

Produktionskopplade bidrag 

Det gjordes inga ändringar i nivån per hektar för bidragen för stärkelsepotatis och specialväxter, utan understöden förblir lika stora som betalningsposten för december. Däremot skulle maximibeloppet för bidrag för stärkelsepotatis sjunka med cirka 0,1 miljoner euro, eftersom målet med en odlingsareal på 6 700 hektar inte uppnåddes i Finlands CAP-plan, utan arealen blev 5 500 hektar. Detta ledde till att det maximala bidraget överskreds. På grund av EU-bestämmelser kunde det överskjutande beloppet inte delas ut till sektorn för stärkelsepotatis. För att inga medel skulle bli oanvända, överfördes beloppet istället till ett annat bidrag. Samtidigt minskade antalet stödberättigande slaktkroppar, bland annat slaktlamm och slaktkillingar, med över 12 000 slaktkroppar, vilket är betydligt under målet på 38 000. På grund av detta överskreds nivån på det maximala bidraget, och cirka 0,18 miljoner euro måste överföras från anslagen till förmån för andra åtgärder. 
Medlen ska i första hand överföras till åtgärder som håller på att underskrida den minimibidragsnivå som anges i GJP-planen. I fråga om år 2023 skedde detta i fråga om tjurbidrag och bidrag för slaktkvigor, för vilka maximibeloppet höjdes. De slutliga enhetsnivåerna och maximibeloppen för de produktionskopplade ersättningarna finns i tabellen nedan. 

Tabellen kan ses här

Statsrådets beslut https://valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Livsmedelsverkets pressmeddelande: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/nyheter/restbeloppen-av-jordbrukarstoden-utbetalas-till-gardsbruksenheterna-i-juni/

Jord- och skogsbruksministeriets föregående pressmeddelanden: https://mmm.fi/sv/-/stodnivaerna-och-villkoren-for-eu-s-jordbruksstod-har-faststallts-for-ansokningsaret-2023

https://mmm.fi/sv/-/eu-bidragsnivaerna-for-notkreatur-faststallda-for-den-forsta-posten-for-2023

Mer information ges av jord- och skogsbruksministeriet:

Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162304 (produktionskopplade bidrag)
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162138 (grundläggande inkomststöd)
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn  0295 162289 (inkomststöd och omfördelningsstöd till unga jordbrukare)
Johanna Auer, specialsakkunnig, tfn 0295 162128 (stöd för miljösystem)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162248

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)gov.fi.
 

Mat och jordbruk