Hoppa till innehåll

Slutrapport och konsekvensbedömning från arbetsgruppen som berett lagstiftningen om en avgift för ändrad markanvändning

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2024 12.00
Pressmeddelande
pellonraivaukseen liittyvä kuva pellosta ja taustalla metsää

Den arbetsgrupp som tillsatts för att bereda lagstiftningen om en avgift för ändrad markanvändning har överlämnat sin slutrapport samt en tillhörande konsekvensbedömning till jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets kanslichefer. Handlingarna har också publicerats i statsrådets projektportal.

I samband med godkännandet av klimatplanen för markanvändningssektorn sommaren 2022 beslutade statsminister Sanna Marins regering att vidta ytterligare åtgärder för att främja klimatlagens och det dåvarande regeringsprogrammets mål om att kolsänkan ska öka och att Finland ska bli klimatneutralt senast 2035. En av dessa åtgärder var beredning av lagstiftning om en avgift för ändrad markanvändning, som ska gälla vid byggande och röjning av ny åkermark.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet tillsatte en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med uppgiften att bereda lagstiftningen kring en avgift för ändrad markanvändning, och gruppens mandatperiod pågick från den 30 september 2022 till den 30 november 2023. Arbetsgruppen bedömde konsekvenserna av ibruktagandet av en sådan avgift och olika metoder för genomförande av avgiften samt förberedde ett utkast till lagförslag.

Arbetsgruppens förslag är att avgiften ska vara ett styrmedel av skattenatur, som ska tillämpas vid röjning av skogsmark för annan användning. Enligt arbetsgruppens förslag ska avgiften vara 500 euro för 10 ar, det vill säga 5 000 euro per hektar. Avgiften ska vara densamma oberoende av fortsatt användning. Enskilda områden på mindre än en halv hektar faller utanför lagens tillämpningsområde. Detaljplaneområden berörs inte av avgiften. Lagförslaget färdigställdes inte under arbetsgruppens mandatperiod, så ett eventuellt ibruktagande av avgiften kräver ytterligare beredning.

Därtill hade arbetsgruppen i uppdrag att identifiera flera olika metoder och kombinationer av metoder genom vilka man strävar efter att minska avskogning. Med avskogning avses ändring av skog till annan markanvändning. I Finland utsätts en sammanlagd areal på 12 000 och 14 000 ha årligen för avskogning, av vilket dryga hälften är till förmån för byggande och ungefär en tredjedel för jordbruk.

Metoder som arbetsgruppen identifierat som styrmedel när det gäller att påverka mängden avskogning är:

  • Europeiska unionens förordning om avskogningsfria produkter,

  • de krav som ingår i villkorligheten för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) i fråga om nya åkerskiften,

  • ägoreglering samt

  • utveckling av konsekvensbedömningar av markanvändningsbeslut.

Arbetsgruppen har under hösten 2023 även bedömt konsekvenserna av ibruktagandet av en avgift för ändrad markanvändning. Syftet med konsekvensbedömningen är att stödja beslutsfattandet samt att åskådliggöra hur en dylik avgift kompletterar befintliga styrmedel inom markanvändningssektorn, vad avgiften har för inverkan på klimatet och vad den har för inverkan när den genomförs inom olika projekt.

Enligt konsekvensbedömningen kommer avgiften, om den införs, att innebära en extra kostnad för röjningsprojekt, och uppmuntrar därmed till att välja alternativ som minskar skogsröjning när sådana alternativ finns tillgängliga. Avgiftens styreffekt är större när det gäller att förebygga avskogning som orsakas av åkerröjning än när det gäller att förebygga avskogning som orsakas av byggande.

Att låta göra en konsekvensbedömning om en avgift för ändrad markanvändning är ett av målen för regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Regeringen har inte kommit överens om några ytterligare steg eller om beredning av ibruktagande av avgiften.

Annanstans på vår webbplats:

Ytterligare uppgifter:

Arbetsgruppens ordförande

Heikki Granholm,
naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
[email protected]
0295 162 130 

Outi Honkatukia,
miljöråd, miljöministeriet
[email protected]
029 525 0272

-----

Jaakko Nippala
konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
[email protected]
029 516 2119

EU och internationella frågor Klimatförändring Mat och jordbruk Natur och klimat Petteri Orpo Sanna Marin Skogar regeringen