Hoppa till innehåll

Regeringen effektiviserar bekämpningen av ungdoms- och gängbrottslighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 13.31
Pressmeddelande

Regeringen fattade i dag ett principbeslut om ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet. Programmet innehåller åtgärder för att förebygga ungdoms- och gängbrottslighet, bryta brottsspiralen, utreda brott, realisera straffansvaret och skärpa straffen. Det finns sammanlagt 43 åtgärder.

– Regeringen ser det ökade våldet bland unga och gatugängen som ett allvarligt problem. För att lösa problemet genomför regeringen ett stort antal både hårda och mjuka åtgärder. I förändringen inkluderas hela samhället, från hemmens och föräldrarnas ansvar för fostran och från arbetet mot utslagning och diskriminering ända till integrations- och migrationspolitiken, säger justitieminister Leena Meri.

Under de senaste åren har polisen fått kännedom om allt fler brottsliga handlingar som begåtts av unga och i synnerhet av personer under 15 år. Statistiken, som visar att våldsbrottsligheten ökar, och lokala gatugäng som består av unga vuxna ger särskild anledning till åtgärder. En polarisering kan också skönjas i de ungas välbefinnande och i brottsligheten.

Målet att bryta en brottslig bana som håller på att inledas

När det gäller att förebygga brottslighet bland barn och unga är en så tidig reaktion som möjligt den grundläggande utgångspunkten. Åtgärderna i programmet kommer därför att stödja barn, ungdomar och familjer redan i ett tidigt skede. De unga beaktas också under och efter straffprocessen. Föräldrarnas ansvar för fostran stärks och dessutom ökas de ungas och vårdnadshavarnas ansvar för skador som orsakats genom brott.

För att effektivt bekämpa och förebygga ungdoms- och gängbrottslighet krävs multiprofessionellt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna. Syftet med programmet är att identifiera då en ung persons brottsspiral håller på att inledas och snabbt bryta den, effektivt undersöka brott som uppdagats och ställa gärningsmännen till svars. Det finns flera olika åtgärder för att effektivisera straffprocessen. I programmet ingår också lagstiftningsåtgärder för att bland annat skärpa straffen för brott som har samband med gatugäng. Brottspåföljderna för unga blir mer förpliktande och till exempel användningen av ungdomsstraff ökas.

Programmet innehåller också åtgärder för att förhindra att ungdomar går med i gatugäng i olika områden och sammanhang. I programmet beaktas dessutom utnyttjandet av forskningsdata och spridningen av fungerande verksamhetsmodeller och god praxis till kommunerna och välfärdsområdena.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Annika Hoffrén, tfn 050 301 6399, [email protected]
Ville Hinkkanen, avdelningschef, tfn 0295 150 165, [email protected] 
Saija Järvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 352, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram