Hoppa till innehåll

Ändringar i gränsbevakningslagen för att förbättra beredskapen för störningssituationer

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.48
Pressmeddelande

Mottagandet av asylansökningar kan i fortsättningen koncentreras till särskilt angivna gränsövergångsställen vid Finlands riksgräns. Genom att ändra gränsbevakningslagen skapas beredskap bland annat för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan Republikens president stadfäste lagändringarna den 8 juli. Lagen träder i kraft den 15 juli 2022.

Statsrådet kan besluta om koncentrering, om detta är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Med detta avses bland annat ett exceptionellt stort antal inresande inom en kort period eller situatiner där en stat eller någon annan aktör utnyttjar migration som ett verktyg. 

Gränssäkerheten förbättras genom möjligheten att uppföra hinder och temporärt överlåta egendom

Till gränsbevakningslagen fogas också kompletterande bestämmelser om uppförande av hinder i gränszonen. Genom att uppföra hinder, till exempel stängsel, kan man bättre bereda sig för olika hot som äventyrar gränssäkerheten. Bestämmelserna omfattar också anläggande av nödvändiga stråk och vägar, avlägsnande av träd och annan växtlighet samt behövliga schaktnings- och vattenbyggnadsarbeten. 

Det ska dessutom behövas tillstånd för att i närheten av hindren uppföra byggnader, stängsel och motsvarande konstruktioner som försvårar Gränsbevakningsväsendets patrullverksamhet och annan verksamhet som är nödvändig för upprätthållandet av gränssäkerheten. Till gränsbevakningslagen fogas därtill en bestämmelse om att temporärt överlåta egendom till och utföra tjänster för Gränsbevakningsväsendet mot ersättning.

Finland skapar omfattande beredskap för hybridpåverkan både på kort och på lång sikt

Finland stärker sin gränssäkerhet också genom andra lagändringar. Den uppdatering av beredskapslagen som beretts vid justitieministeriet ska träda i kraft samtidigt som ändringen av gränsbevakningslagen. Uppdateringarna i beredskapslagen tar hänsyn till olika hybridhot.
I riksdagen behandlas också en ändring av utlänningslagen som gäller gränsförfarandet.

Gränsförfarandet innebär att asylansökningar som sannolikt är ogrundade snabbt kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet. På så sätt förhindrar man att sökande rör sig inom Finlands territorium eller vidare till andra EU-länder. 

I statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön konstateras att Finland ska bereda sig på att bli föremål för exceptionella, omfattande och mångsidiga metoder för hybridpåverkan både på kort och på lång sikt. Genom tydlig lagstiftning och genom tillräckliga befogenheter för myndigheterna kan man bereda sig på hybridpåverkan där migration utnyttjas som ett verktyg, såväl när det gäller att förebygga denna slags störningssituationer som att hantera dem.

Mer information:

Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected]
Sanna Palo, regeringsråd, tfn 0295 421 601, [email protected] (fr.o.m. 12.7.2022)