Hoppa till innehåll

Genom att ändra gränsbevakningslagen skapas beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 13.42
Pressmeddelande

Gränssäkerheten stärks genom att Gränsbevakningsväsendets möjligheter att förbereda sig inför och reagera på störningssituationer under normala förhållanden förbättras. Genom de föreslagna ändringarna förbättras också Gränsbevakningsväsendets beredskap inför undantagsförhållanden. I gränsbevakningslagen görs ändringar som behövs bland annat för att förbereda sig för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen den 9 juni. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Enligt propositionen kan mottagandet av asylansökningar koncentreras till särskilt angivna gränsövergångsställen vid Finlands riksgräns.  Statsrådet kan besluta om koncentrering, om detta är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan som orsakas av ett exceptionellt stort antal inresande under en kort tid eller instrumentalisering av migranter.

Det är redan för närvarande förbjudet att passera gränsen någon annanstans än via öppna gränsövergångsställen.

- För närvarande är det lugnt vid Finlands gränser, men vi har berett oss på olika störningar. Ändringen av gränsbevakningslagen är en av de många åtgärder som regeringen vidtar för att stärka vår gränssäkerhet. Redan i våras anvisade vi till exempel tilläggsfinansiering till Gränsbevakningsväsendet för teknisk övervakning, höjning av antalet gränsbevakare och anskaffning av nya spaningsplan, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Nya bestämmelser om uppförande av hinder och överlåtelse av egendom

Till gränsbevakningslagen fogas också bland annat kompletterande bestämmelser om uppförande av hinder i gränszonen. Genom att uppföra hinder, till exempel stängsel, kan man bättre bereda sig för olika hot som äventyrar gränssäkerheten.

Bestämmelserna omfattar också anläggande av nödvändiga stråk och vägar, avlägsnande av träd och annan växtlighet samt behövliga schaktnings- och vattenbyggnadsarbeten. Det behövs tillstånd för att i närheten av hindren uppföra byggnader, stängsel och motsvarande konstruktioner som försvårar Gränsbevakningsväsendets patrullverksamhet och annan verksamhet som är nödvändig för upprätthållandet av gränssäkerheten.

- Regeringen fattar senare beslut om hinder i kritiska områden vid östgränsen utifrån Gränsbevakningsväsendets utredning, säger minister Mikkonen.

Dessutom fogas till gränsbevakningslagen en bestämmelse om att överlåta egendom till och utföra tjänster för Gränsbevakningsväsendet mot ersättning.

Gränssäkerheten stärks genom flera olika lagändringar

Gränssäkerheten stärks inte bara genom att ändra gränsbevakningslagen utan också genom andra lagändringar. Under undantagsförhållanden tillämpas beredskapslagen. Proposition om ändring av beredskapslagen, som beretts av justitieministeriet, är för närvarande under behandling i riksdagen. I den föreslås hybridpåverkan som en ny grund för undantagsförhållanden.

Gränssäkerheten stärks också genom en ändring av utlänningslagen som gäller gränsförfarandet. Gränsförfarandet innebär att asylansökningar som sannolikt är ogrundade snabbt kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet. På så sätt förhindrar man att sökande rör sig inom Finlands territorium eller vidare till andra EU-länder. Den regeringsproposition som gäller ändringen av utlänningslagen kommer sannolikt att överlämnas till riksdagen inom de närmaste veckorna.

Finland bereder sig på hybridpåverkan både på kort och på lång sikt

I statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön konstateras att Finland i och med förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön bereder sig på att bli föremål för exceptionella, omfattande och mångsidiga metoder för hybridpåverkan både på kort och på lång sikt.

Det kan antas att det även i fortsättningen finns många människor som försöker komma till Europa och att migrationen kommer att utnyttjas som ett medel för politisk påtryckning. Man kan genom tydlig lagstiftning bereda sig på hybridpåverkan som bygger på instrumentalisering av migranter samt genom tillräckliga befogenheter för myndigheterna agera på ett förebyggande och effektivt sätt i störningssituationer.

Ytterligare information:
Sanna Palo, regeringsråd, tfn 0295 421 601, [email protected]
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected]
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 0295 5488 553, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)