Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår skärpningar i invandringen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.15
Nyhet

Den 18 april lämnade statsrådet flera propositioner om invandring till riksdagen. Propositionerna gäller skärpning av det internationella skyddet, förhindrande av kringgående av inresebestämmelserna, införande av ett gränsförfarande och minskning av mottagningspenningen. Dessutom överlämnades propositionen om boendetid i medborgarskapslagen till riksdagen.

Inrikesminister Mari Rantanen berättar att de föreslagna ändringarna är ett led i en mer omfattande översyn av invandringspolitiken.

- Genom dessa lagförslag införs bland annat de skärpningar som är möjliga enligt EU-direktiv och bästa praxis till stöd för regeringens mål att skärpa asylpolitiken. Också den boendetid som krävs för finskt medborgarskap förlängs. Arbetet fortsätter med andra reformer som gäller invandring, säger inrikesminister Rantanen.

Regeringen föreslår att kraven för förvärv av finskt medborgarskap skärps

Regeringen föreslår att den boendetid som är en förutsättning för att få finskt medborgarskap ska förlängas från nuvarande fem år till åtta år.  Som en persons boendetid godkänns i fortsättningen enbart vistelse i Finland under den tid personen har haft uppehållstillstånd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen överlämnades till riksdagen vid statsrådets sammanträde den 18 april. 

Regeringens proposition genom vilken kringgående av inresebestämmelserna förhindras har lämnats till riksdagen

Regeringen föreslår lagändringar som effektivare än tidigare förhindrar kringgående av inresebestämmelserna. I fortsättningen ska det inte vara möjligt för dem som kommit till landet som asylsökande att övergå till att söka uppehållstillstånd på grund av arbete eller utbildning. Dessutom skärps verifieringen av identiteten. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 18 april. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2024

Regeringen föreslår skärpningar i det internationella skyddet

Regeringen har för avsikt att ändra det internationella skyddet så att det till sin karaktär blir tillfälligt. Giltighetstiden för tillstånden på grund av internationellt skydd förkortas till det minimum som EU-rätten möjliggör. Också ett synnerligen grovt brott som begåtts i Finland eller äventyrande av den nationella säkerheten utgör ett hinder för att få internationellt skydd. Statsrådet överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 18 april.

Regeringens proposition som gäller införande av ett gränsförfarande har lämnats till riksdagen

Regeringens proposition som gäller införande av ett gränsförfarande lämnades till riksdagen den 18 april. I utlänningslagen görs ändringar enligt EU:s direktiv om asylförfaranden genom vilka ett gränsförfarande införs i Finland. Syftet med gränsförfarandet är att effektivisera prövningen av ansökningar som saknar grund och återsändandet av sökande som får avslag på sin ansökan. Dessutom förhindras sekundära förflyttningar av asylsökande till andra EU-länder. 

Regeringen föreslår att mottagningspenningen ska sänkas

Den 18 april lämnade regeringen en proposition till riksdagen som gäller temporär sänkning av mottagningspenningen och brukspenningen. Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och vara i kraft till utgången av 2025.

Läs mera: