Hoppa till innehåll

Ändringarna i utlänningslagen förebygger utnyttjande av ut-ländsk arbetskraft och förbättrar offrens ställning  Arbets- och näringsministeriet 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.38
Pressmeddelande
Kuva lakikirjasta ja nuijasta

De nya bestämmelserna i utlänningslagen förebygger utnyttjande av utländsk arbetskraft och förbättrar offrens rättsliga ställning. Avsikten är att arbetsrelate-rat utnyttjande lättare ska kunna avslöjas. 

– Som värst är det arbetskraftsexploatering när utländsk arbetskraft utnyttjas och sådant hör inte hemma på den finländska arbetsmarknaden. De nya bestämmelserna ger offren ett större skydd och gör det svårare att utnyttja utländsk arbetskraft. De är en viktig del av regeringens åtgärder för att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Enligt lagändringen kan uppehållstillstånd vägras om det är motiverat att misstänka att en arbetsgivare eller uppdragsgivare har för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet. 

Propositionen påverkar inte utlänningars möjligheter att få uppehållstillstånd för arbete hos andra arbetsgivare. Genom ändringarna får arbets- och näringsbyrån bättre möjligheter att avstå från att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare om arbetsgivaren har agerat klandervärt. 

– En ökad kontroll förebygger utnyttjande och skyddar den finländska arbetsmarknaden mot illojal konkurrens. Det är viktigt att arbetsgivare som gjort sig skyldiga till utnyttjande inte får rekrytera från utlandet, minister Haatainen säger.

Offrens rättsliga ställning förbättras

Om det finns anledning att misstänka att en utländsk arbetstagare som arbetat med stöd av uppehållstillstånd har blivit utnyttjad förlorar arbetstagaren inte rätten att vistas och arbeta i Finland. Arbetstagaren får fortsätta arbeta för en ny arbetsgivare eller ett nytt uppehållstillstånd för att söka arbete.  

– Att utnyttja utländsk arbetskraft är ett fenomen som inte går att avslöja så länge off-ren har en svag rättslig ställning. När vi stärker offrens rätt att arbeta i Finland ger vi myndigheterna bättre förutsättningar att upptäcka och ingripa i det här allvarliga och motbjudande fenomenet, säger ministern.

Propositionen har beretts i arbetsgruppen för förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft. Arbetsgruppen leds av arbets- och näringsministeriet. Den förvaltningsö-vergripande arbetsgruppens förslag har även gett upphov till andra åtgärder som be-kämpar utnyttjande, till exempel informationspaketet Arbeta i Finland som är riktat till arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta och en flerspråkig rådgivningstjänst för säsongsarbetare. Inom olika förvaltningsområden pågår också olika utredningspro-jekt om hur utnyttjande av utländsk arbetskraft ska bekämpas.

Regeringen bör kontrollera hur effektiva de nya bestämmelserna är

Bestämmelserna i utlänningslagen är av en helt ny typ. I utlänningslagen har det inte tidigare funnits bestämmelser om uppehållstillstånd för offer för arbetsrelaterat utnytt-jande eller om påföljder för arbetsgivare som utnyttjat utländsk arbetskraft. 

På grund av detta förutsätter riksdagen att regeringen noggrant kontrollerar vilken in-verkan ändringarna har på i vilken mån utnyttjande av utländsk arbetskraft avslöjas och på offrens rättsliga ställning och att regeringen överlämnar en redogörelse för detta till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet senast i slutet av 2022.

Regeringen föreslog torsdagen den 17 juni 2021 att republikens president ska stadfästa ändringarna i lagen. President har för avsikt att stadfästa ändringarna i lagen fredagen den 18 juni 2021. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021.

Mer information: 

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430 eller timo.nevaranta(at)tem.fi
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8022 eller olli.sorainen(at)tem.fi