Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriets analys: Det ingås något färre konkurrensförbudsavtal än förut – medvetenheten om lagändringarna måste ökas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 9.19
Nyhet
Kuvassa näkyy työpöytä, jonka molemmin puolin istuu henkilö. Henkilöt kättelevät toisiaan pöydän yli.

Arbets- och näringsministeriet har utrett hur den reviderade lagstiftningen har påverkat löntagarnas konkurrensförbudsavtal. Utredningen visar att konkurrensförbud används i något mindre utsträckning än förut och att de övervägs noggrannare än förut. Denna trend stämmer överens med det man ville uppnå genom lagändringarna.

De lagändringar som gäller konkurrensförbudsavtal trädde i kraft vid ingången av 2022. Arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagaren för ett konkurrensförbudsavtal utvidgades så att den gäller alla konkurrensförbudsavtal. Syftet med ändringarna var att minska antalet konkurrensförbudsavtal som strider mot de förutsättningar som anges i lagen, i synnerhet genom att förebygga att sådana avtal ingås.

Löntagarnas kännedom om konkurrensförbudsavtal är svag

Riksdagen förutsatte i samband med godkännandet av lagändringarna att ändringarnas effekter på användningen av konkurrensförbudsavtal utreds.

För utredningen samlade arbets- och näringsministeriet in uppgifter om konkurrensförbudsavtal av löntagare, arbetsgivare och förtroendevalda under hösten 2023. Uppgifterna samlades in i samband med enkäter som gjorts av Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava, Företagarna i Finland och Finlands näringsliv samt i arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer.

Det är värt att notera att en stor del av dem som svarade inte kunde svara på frågorna om användningen av konkurrensförbudsavtal. Detta visar att det behövs mer information om avtalen och de lagändringar som gäller dem.

Konkurrensförbudsavtal förekommer oftast bland den högsta ledningen, män och personer som arbetar inom den privata sektorn. Bland arbetstagare inom staten, kommuner och välfärdsområden förekommer endast ett fåtal konkurrensförbudsavtal. Förbudet varar oftast från en till sex månader.

Mer information:

Maija Lyly-Yrjänäinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7297
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952