Hoppa till innehåll

Remissbehandlingen av regeln om tre månaders arbetslöshet inleds: i propositionen görs i förhållande till regeringsprogrammet undantag för specialsakkunniga och personer som arbetat i Finland i över två år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 9.57
Pressmeddelande

Regeringen har som mål att i högre grad än för närvarande förbinda uppehållstillstånd som grundar sig på arbete med arbete och effektivisera övervakningen av dem. Samtidigt ökas möjligheterna för dem som arbetar i Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare att hitta nytt arbete inom branscher med brist på arbetskraft. Regeringens proposition är på remiss 13.6–16.8.2024.

Om anställningsförhållandet för den som arbetar i Finland med uppehållstillstånd på grund av arbete upphör, har arbetstagaren i fortsättningen tre månader på sig att hitta nytt arbete. Om personen inte hittar nytt arbete eller om det inte längre finns någon annan grund för att vistas i landet, upphör förutsättningarna för vistelsen i landet och han eller hon ska lämna Finland. 

Följande grupper har sex månader i stället för tre månader på sig att hitta nytt arbete: 

  • specialsakkunniga och startupp-företagare (inklusive EU-blåkort)
  • företagens högsta ledning och ledningen på mellannivå
  • utstationerade experter och ledning som flyttas inom företaget samt
  • alla arbetstagare som har haft uppehållstillstånd på grund av arbete i Finland i över två år.

Propositionen förbinder uppehållstillstånd på grund av arbete i högre grad med arbete och effektiviserar övervakningen av dem. Propositionen skapar trygghet för arbetstagaren eftersom skyddstiden för arbetssökning i fortsättningen tryggas i lag. Villkoren för uppehållstillstånd på grund av arbete är tydligare för både arbetstagarna och myndigheterna. 

Det är redan nu möjligt att återkalla ett tillstånd på grund av arbetslöshet

Även i dag är det möjligt att återkalla uppehållstillståndet om anställningsförhållandet upphör. Det finns dock ingen reglering om efter hur lång period arbetslösheten ska leda till att tillståndet återkallas. Migrationsverket har dock redan sedan april 2023 haft praxis enligt vilken förfarandet för återkallelse av uppehållstillstånd inte inleds inom en skyddstid på tre månader.

När tillståndets giltighetstid går ut blir man också i fortsättningen tvungen att lämna landet, om det inte finns någon ny grund för vistelsen i landet. Propositionen ger alltså inte rätt till förlängning av uppehållstillståndet under tiden för arbetssökningen, utan skyddstiden varar som högst under den tid som uppehållstillståndet på grund av arbete är i kraft.  

Propositionen gäller uppehållstillstånd på grund av arbete, inte t.ex. permanenta uppehållstillstånd, tillstånd som grundar sig på familjeband eller EU-medborgare.

Större möjligheter för arbetstagare att söka arbete 

De ovan beskrivna ändringarna i bestämmelserna om arbetslöshetstid gäller alla uppehållstillstånd på grund av arbete. Dessutom medför propositionen vissa ändringar i uppehållstillståndet för arbetstagare. För närvarande kan en arbetstagare som vistas i Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare byta arbetsgivare inom samma bransch som tillståndet har beviljats för, men inte inom en annan bransch. Fortsättningsvis kan arbetstagaren med samma tillstånd söka arbete också inom branscher som i hela Finland har fastställts vara branscher med brist på arbetskraft. För andra branscher ska man på samma sätt som för närvarande ansöka om nytt uppehållstillstånd.

Målet är att främja tillgången på arbetskraft och stödja arbetstagarens möjligheter att få nytt arbete i Finland. Bestämmelser om branscher med brist på arbetskraft utfärdas genom förordning av statsrådet en gång om året. 

Arbetsgivaren ska underrätta Migrationsverket om att anställningsförhållandet upphör

I enlighet med regeringsprogrammet ska arbetsgivaren i fortsättningen underrätta Migrationsverket om anställningsförhållandet för en person som vistas i Finland med uppehållstillstånd på grund av arbete upphör i förtid. Arbetsgivaren ska göra anmälan inom sju dagar från det att arbetet har upphört. Att underlåta att anmäla leder till sanktioner, i typiska fall böter.

Arbetsgivaren ska redan nu meddela arbets- och näringsbyrån när han eller hon anställer en medborgare i ett land utanför EU. Från och med ingången av 2025 görs anmälan till Migrationsverket.

Diskussionsmöte på engelska i augusti

Utlåtanden om regeringspropositionen kan lämnas via tjänsten utlåtande.fi fram till den 16.8.2024. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av propositionen vid arbets- och näringsministeriet. Regeringen har för avsikt att lämna propositionen till riksdagen under höstsessionen 2024. Ändringarna träder i kraft tidigast 2025.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett diskussionsmöte på engelska om propositionen 13.8.2024. Diskussionsmötet är öppet för alla. En länk till Teams-mötet finns i slutet av pressmeddelandet. Frågor om propositionen finns förutom på finska och svenska också på engelska på utlåtande.fi.

Mer information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7321 (frågor till arbetsministern)
Katri Niskanen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7373 (anträffbar fram tills 5.7.)
Jarmo Tiukkanen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7355 (anträffbar fr.o.m. 15.7)