Hoppa till innehåll

Statsrådet framförde sin ståndpunkt Kommissionens förslag om att förbättra ställningen för praktikanter i anställningsförhållanden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 14.01 | Publicerad på svenska 6.6.2024 kl. 14.47
Pressmeddelande
Kuvassa on joukko nuoria opiskelijoita kävelemässä yhdessä.

Kommissionen föreslog den 20 mars 2024 ett direktiv, som skulle förbättra praktikanters arbetsvillkor och motverka att reguljära anställningsförhållanden kamoufleras till praktik. Förslaget innehåller flera bestämmelser som hjälper arbetstagare att försvara sina rättigheter.

Syftet med direktivet är att förhindra att en arbetstagare skulle få en lägre lön eller skulle erbjudas sämre arbetsvillkor om denna var praktikant, ifall personens arbetsbeskrivning motsvarar de egentliga arbetstagarnas arbetsbeskrivning.

Statsrådet stödjer direktivets grundläggande mål - nationellt utrymme för flexibilitet behövs

Statsrådet stöder att medlemsländer och aktörer som ansvarar för övervakande och genomförande ska uppmanas fästa särskild uppmärksamhet vid praktikanters ställning. Om definitionerna av praktik och praktikanter förtydligas, skulle direktivets tillämpningsområde bli klarare.

Statsrådet ser det som ytterst viktigt att säkerställa att man inte ingriper i det nationella utbildningssystemet genom direktivet. 

Enligt Statsrådets ståndpunkt ska man genom förslaget inte heller begränsa arbetsmarknadsparternas möjligheter att avtala om praktikens förutsättningar, kriterier och de arbetsvillkor som används i anställningsförhållanden för praktikanter. I direktivförslaget borde man uppmärksamma att tillsyn utöver av myndigheterna också utövas av arbetsmarknadsparterna.

Statsrådet har som mål att förenkla bestämmelser i förslaget som är för detaljerade. Bestämmelserna har att göra med bland annat anmälningsskyldigheter och rapportering. På så sätt skulle den administrativa bördan för medlemsstaterna, myndigheterna, företagen och arbetsmarknadens parter förbli rimlig.

Riksdagen kommer att utforma Finlands ståndpunkt utifrån statsrådets skrivelse

Statsrådets U-skrivelse upprättas om de ärenden som beslutas i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i förslaget och konsekvenser samt statsrådets ståndpunkt i ärendet. På grundval av detta utformar riksdagen Finlands ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag.

Direktivförslaget behandlas för närvarande i Europeiska unionens råd. Rådets allmänna riktlinje fortsätter utredas under det ungerska ordförandeskapet. Behandlingen av direktivet inleds när det nya Europaparlamentet som väljs i sommar har organiserats efter valet. När båda organen har utformat sin ståndpunkt kommer de att inleda trepartssamtal med kommissionen. Vid förhandlingarna kommer man preliminärt överens om den text till direktivet som dessa tre organ ännu kommer att anta.

Mer information:

Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 952
Anna Toni, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 361