Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

De första forskningstillstånden för havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon har beviljats

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 14.29
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt på öppet hav i Finlands ekonomiska zon. Wpd Finland Oy beviljades tillstånd den 20 januari 2022 för ett forskningsområde väster om Jakobstad. För en vecka sedan beviljades forskningstillstånd för OX2 Finland Oy:s två projekt i forskningsområdena väster om Karlö och Jakobstad. Bolagens tillstånd utanför Jakobstad har beviljats för samma område. Undersökningar avses företas i år och nästa år.

Statsrådets beslut om den som slutligen genomför vindkraftsparken till havs i forskningsområdena fattas senare i samband med tillståndsförfarandet för byggande av den ekonomiska zonen, förutsatt att även förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) först har slutförts. För projekten krävs också ett tillstånd enligt vattenlagen.

Intresset för Finlands havsområden hos projektutvecklare av havsbaserad vindkraft har ökat under den senaste tiden. Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade i december ett förslag till en auktionsmodell, som ska tillämpas när allmänna vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen arrenderas ut till företag för att utveckla och bygga havsbaserad vindkraft. Aktörernas intresse begränsas dock inte enbart till det territorialvatten där de vattenområden som Forststyrelsen förvaltar finns. 

Den ekonomiska zonen är ett internationellt havsområde där verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Dess tillståndsprocess för ekonomiskt utnyttjande har hittills främst gällt infrastrukturprojekt, och lagstiftningen tar inte tillräcklig hänsyn till den havsbaserade vindkraftens särdrag. Den mest betydande identifierade bristen är att lagstiftningen inte ger några lösningsmodeller i en situation där flera aktörer är intresserade av samma havsområde. 

De utredningar som behövs vid projekt för havsbaserad vindkraft före byggandet är dyra, flera miljoner euro, och aktörernas risker vid projektutveckling är i vilket fall som helst betydande. Risken ökar i nuläget på grund av att lagstiftningen gör det möjligt att bevilja forskningstillstånd för flera aktörer inom samma område, och den aktör som gjort undersökningarna garanteras inte företräde att bygga ett projekt, om området visar sig vara lämpligt för havsbaserad vindkraft och projektet är ekonomiskt lönsamt. 

Arbets- och näringsministeriet bedömer tillsammans med de övriga ministerierna behoven att utveckla förfarandena och lagstiftningen för utnyttjande av den ekonomiska zonen med tanke på den havsbaserade vindkraften.

Den havsbaserade vindkraften är för närvarande inte lönsam på marknadsvillkor i Finlands havsområden, men situationen kan förändras under de kommande åren när tekniken utvecklas och kostnaderna sjunker. Projektutvecklingstiderna för vindkraftsprojekt till havs är vanligen långa, 5–10 år. 

För utvecklingen av projekten är det viktigt att skapa fungerande och förutsägbara bestämmelser och administrativa förfaranden som garanterar en tillräcklig investeringssäkerhet i ett tidigt skede. Detta för att man ska kunna förbereda sig på en förbättrad lönsamhet för den havsbaserade vindkraften. 

Ytterligare information på nätet:
Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan (statsrådets beslut 20.1.2022, Wpd Finland Oy)
Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan (statsrådets beslut 13.1.2022, OX2 Finland Oy)

Ytterligare information:
Kari Klemm, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3523
Outi Vilen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016
 

 
Tillbaka till toppen