Hoppa till innehåll

Merparten av energiförbrukningen kommer troligtvis att omfattas av energieffektivitetsavtalen

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2016 10.12
Pressmeddelande

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har den 14 oktober 2016 undertecknat branschvisa avtal om nya energieffektivitetsmål för perioden 2017–2025 med företrädarna för näringslivet, fastighetsbranschen, kommunsektorn och oljebranschen.

I och med avtalen effektiviseras energiförbrukningen inom olika branscher genom frivilliga åtgärder, utan någon ny lagstiftning. Redan i detta skede ansluter sig 156 företag och 16 kommuner/samkommuner till avtalen. När företag och kommuner ansluter sig till avtalen förbinder de sig att effektivisera sin energiförbrukning fram till 2025 i enlighet med det mål som de satt upp.

− Energieffektivitetsavtalen utgör en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och är den primära metoden för att främja en effektiv energianvändning. Energieffektiviteten hos vår industri och våra byggnaders energiprestanda ligger redan nu på världstoppen. Finland är också ett av de få EU-länder där ett frivilligt avtalsförfarande fungerar och bringar bra resultat. Aktörernas aktiva deltagande i denna tillställning bådar gott också för den nya avtalsperioden för energieffektivitetsavtal, som inleds vid ingången av nästa år, konstaterade näringsminister Olli Rehn.

− Genom energieffektivitetsavtalen har det varit möjligt att minska behovet av reglering. Det gläder mig att upptäcka att inte bara fastighetsbranschen utan också olje- och biobränslebranschen samt jordbrukssektorn arbetat långsiktigt för att minska sin energiförbrukning och på samma gång utsläppen, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I framtiden förväntas hundratals företag inom industrin, energi- och servicesektorn och fastighetssektorn samt över hundra kommuner ansluta sig till energieffektivitetsavtalen. Målet är att avtalen ska täcka minst två tredjedelar av den totala energiförbrukningen i Finland under avtalsperioden 2017–2025.

Energieffektiviteten är ett viktigt element i Finlands energipolitik

Energieffektivitetsavtalen utgör en viktig del av genomförandet av Finlands energi- och klimatstrategi och är den primära metoden att främja en effektiv energianvändning i Finland. Det handlar om en metod som valts av staten och branscherna för att Finland ska kunna uppnå de höga mål för en effektivare energianvändning som EU har satt upp. Avsikten är att över hälften av energisparmålet för perioden 2014–2020, som baserar sig på EU:s energieffektivitetsdirektiv och är bindande för Finland, ska täckas med hjälp av den energibesparing som åstadkoms genom avtalen.

Den effektivisering av energianvändningen som påskyndas av avtalsverksamheten stöder också stävjandet av klimatförändringen och uppnåendet av de nationella målen för förnybar energi samt skapar grön tillväxt och marknader för lösningar inom ren teknik. Den bidrar också till höjning av Finlands försörjningsberedskap och självförsörjningsgraden i fråga om energi.

Frivilligheten är ett fungerande koncept – energibesparingen överskrider 14 TWh per år

Hundratals finländska företag och sammanslutningar har anslutit sig till de energieffektivitetsavtal som är i kraft fram till utgången av 2016. De åtgärder som avtalsparterna vidtagit åren 2008–2015 medför en energibesparing på mer än 14 terawattimmar per år. Den sparade energimängden motsvarar den totala årliga energiförbrukningen hos 710 000 småhus. Åtgärderna minskar samtidigt koldioxidutsläppen med drygt 4 miljoner ton per år och avtalsparternas energikostnader med 500 miljoner euro.

En omfattande skara branscher ansluter sig till avtalen

En stor skara branscher har bundit sig vid avtalsperioden 2017–2025, som inleds vid ingången av nästa år. Sådana är Finlands Näringsliv EK, Skogsindustrin rf, Livsmedelsindustrin rf, Finsk Energiindustri rf, Förbundet för Finsk Handel FH rf, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Teknologiindustrin rf, Kommunförbundet, RAKLI ry samt Olje- och biodrivmedelsbranschen rf. Från statsförvaltningens sida svarar arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och Energimyndigheten för avtalen. Genomförandet av avtalen i praktiken stöds av Motiva och i fråga om oljebranschen av Öljyalan Palvelukeskus Oy och Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Energieffektivitetsavtalen 2017–2025 − anslutna företag och kommuner:

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/sopimuksiin-liittyneet/

Mer information på webben:
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

Ytterligare upplysningar:
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4813, [email protected]
Pia Outinen, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 5050 087, [email protected]
Maarit Haakana, miljöråd, MM, tfn 029 5250 069, [email protected]
Kati Ruohomäki, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK, tfn 040 7675 684, [email protected]
Tuomas Tikka, sakkunnig, Skogsindustrin rf, tfn 045 131 6683, [email protected]
Aija Tasa, direktör, bostäder, RAKLI, tfn 050 3272 077, [email protected]
Kalevi Luoma, energiingenjör, Kommunförbundet, tfn 09 771 2556, [email protected]
Pekka Huttula, vice verkställande direktör, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, tfn 040 503 9465, [email protected]