Hoppa till innehåll

Nytt försörjningsberedskapsråd tillsatt fram till utgången av 2026

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2024 14.38
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 20 juni 2024 Försörjningsberedskapsrådet för perioden 1.7.2024–31.12.2026. Till ordförande för rådet kallades Topi Manner, verkställande direktör för Elisa Abp, och till vice ordförande Timo Jaatinen, kanslichef för arbets- och näringsministeriet. Till rådet utsågs 26 medlemmar.

Försörjningsberedskapsrådet verkar i anslutning till Försörjningsberedskapscentralen. Rådet har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram åtgärdsförslag. 

I rådet är arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Försvarsmakten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Finlands Bank och Ålands landskapsregering representerade. 

I rådet finns dessutom en bred sammansättning av representanter för branscher som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen: telekommunikation och annan digital infrastruktur, energi, läkemedelsindustri, primärproduktion och livsmedelsindustri, logistiksektorn, media och informationsförmedling, finansbranschen, försvarsindustri och försvarsteknologi, kritisk industri och detaljhandel. 

I det nu tillsatta Försörjningsberedskapsrådet ingår det maximala antal medlemmar som lagen tillåter, det vill säga 26 medlemmar, av vilka ordföranden och 15 andra medlemmar företräder näringslivet och intresseorganisationerna. 

Rådets sammansättning finns i bilagan till statsrådets beslut (20.6.2024). 

Mer information:
Mirjami Tanner, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 167