Hoppa till innehåll

Reformen av systemet med lokala avtal framskrider

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2024 15.58 | Publicerad på svenska 16.2.2024 kl. 17.04
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp på trepartsbasis som bereder en reform av systemet med lokala avtal håller på att slutföra sitt arbete och de allmänna riktlinjerna i reformen är nu klara. Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande inleds i februari.

Arbetsgruppen på trepartsbasis hade i uppgift att bereda de lagstiftningsändringar som förutsätts i regeringsprogrammets föresatser om lokala avtal. Regeringens mål är att lokala avtal ska vara möjliga på lika villkor i alla företag, oberoende av om företaget hör till en arbetsgivarorganisation eller hurdan arbetstagarnas representation är i företaget. 

En av regeringens reformer för att utveckla arbetsmarknaden i Finland i en flexiblare riktning är ökningen av lokala avtal. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och produktivitetsutvecklingen.

Nedan presenteras riktlinjerna för reformen för lokala avtal. Uppgifterna baserar sig på arbetsgruppens betänkande, som ännu finslipas. Innehållet i den kommande regeringspropositionen kan ännu ändras under lagberedningen.

Genom ett företagsspecifikt kollektivavtal blir det möjligt att ingå avtal med avvikelse från lagen

I nuläget är det möjligt att avvika från flera bestämmelser i arbetslagstiftningen genom ett kollektivavtal mellan nationella arbetstagar- och arbetsgivarföreningar. I fortsättningen ska det finnas en motsvarande möjlighet att ingå även företagsspecifika kollektivavtal. I fortsättningen kan även en medlemsförening i en riksomfattande arbetstagarförening vara en avtalspart som företräder arbetstagarsidan.

Avtalsparterna i ett kollektivavtal ska genuint företräda arbetsgivaren och arbetstagarna

I samband med utvidgningen av avtalsmöjligheterna är det nödvändigt att säkerställa att den arbetstagarförening som är avtalspart genuint företräder arbetstagarna. Avsikten är att förhindra så kallade gula kollektivavtal så att man beaktar både föreningens formella syfte och dess verkliga mål och verksamhet när föreningens syfte bedöms.

Förbuden mot lokala avtal slopas i det allmänt bindande fältet

I nuläget kan icke organiserade arbetsgivare inte utnyttja alla möjligheter till lokala avtal i lagstiftningen (så kallade halvtvingande bestämmelser). Reformen innebär att icke organiserade företag är på samma nivå som organiserade företag. I arbetslagstiftningen slopas de förbud mot lokala avtal som gäller icke organiserade företag som iakttar ett allmänt bindande kollektivavtal.

Avsaknad av förtroendeman hindrar inte lokala avtal

Utgångspunkten är att parterna i lokala avtal även i fortsättningen bestäms enligt kollektivavtalet. I sådana organiserade företag där en förtroendeman har valts, ska ett lokalt avtal också i fortsättningen ingås med förtroendemannen.

Om det i kollektivavtalet förutsätts att förtroendemannen är part i lokala avtal, utgör avsaknaden av förtroendeman för närvarande ett hinder för att ingå lokala avtal. I fortsättningen kan parterna i kollektivavtalet fastställa ett alternativt förfarande för att ingå avtal, om någon förtroendeman inte har valts. Om det inte finns något alternativt genomförandesätt, kan ett lokalt avtal i sista hand ingås gemensamt med förtroendeombudet eller den personal som omfattas av kollektivavtalet.

Förtroendeombudet får bättre möjligheter att ingå lokala avtal. Om förtroendeombudet företräder personalen när lokala avtal ingås, ska arbetsgivaren främja möjligheterna i anslutning till förtroendeombudets kompetens och kännedom om arbetsplatsens verksamhetsmiljö. Förtroendeombudet har ett skydd som motsvarar skyddet för förtroendemän.

Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i juni

Arbets- och näringsministeriet inleder i februari en remissbehandling av arbetsgruppens betänkande. Därefter fortsätter tjänstemannaberedningen. Avsikten är att regeringen lämnar en proposition om lokala avtal till riksdagen i juni 2024. Lagändringarna är planerade att i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:
Jan Hjelt, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 940
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001