Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringens färdplan innehåller åtgärder som ska öka  utbildnings- och arbetsbaserad invandring

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 16.03
Nyhet
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Finland behöver fler utländska arbetstagare och studerande för att företagen ska få tillräckligt med yrkeskunnig personal och att Finlands livskraft och offentliga ekonomi ska stärkas. Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring är en långsiktig handlingsplan som gör det möjligt att uppnå målen för invandring av experter, företagare, forskare och studerande.

I den färdplan som regeringen fastställde vid budgetförhandlingarna ingår åtgärder som ska göra Finland till ett lockande land att arbeta och studera i och invandringsprocessen enkel och smidig. Målet är att avsevärt stärka Finlands ställning i den globala konkurrensen om internationella högkvalificerade arbetstagare och studerande. 

Särskilt för att man ska kunna åtgärda bristen på arbetskraft inom de högteknologiska spets- och tillväxtbranscherna krävs det att blicken också riktas ut i världen. Regeringen har som mål att före 2030 åtminstone fördubbla den arbetsrelaterade invandringen jämfört med nuläget. Samtidigt bör antalet nya utländska studerande tredubblas till 15 000 studerande per år, och 75 procent av dem bör i fortsättningen bli sysselsatta i Finland. 

Digitala sammanlänkade tjänster gör det lättare att flytta till Finland

För att nå dessa mål krävs det smidiga digitala tjänster för både arbetsgivare och experter. Alla myndighetstjänster och andra tjänster som hjälper experter och deras familjer att integrera sig länkas samman så att det är smidigt att flytta till och bosätta sig i Finland. Målet är göra inflyttningen till den bästa upplevelsen i världen.  

Färdplanen 2035 som uppdateras är en plan om hur invandringen av experter ska främjas:       

  • Att digitalisera och förtydliga uppehållstillståndsprocesserna och andra myndighetstjänster gör det enkelt att flytta till landet.                         
  • Serviceportalerna för arbetsgivare och arbetstagare och Talent Hub -nätverken i regionerna hjälper arbetstagare och -givare att hitta varandra. 
  • Internationella rekryteringstjänster till företag underlättar rekryteringen av utländska experter.
  • Engelskspråkiga skolor och daghem samt program som riktar sig till makar gör etableringen i Finland lättare. 
  • Universitetens och yrkeshögskolornas högklassiga, arbetslivsorienterade utbildnings- och mentorprogram hjälper utländska forskare och studerande att etablera sig i Finland och skapa kontakt med finländska nätverk. 
  • Den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringens behov per bransch och område identifieras bättre än nu genom att utveckla informationsledningen och prognostiseringen. 

Smidig inflyttning och integrering i samhället

- Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring ger oss långsiktigare möjligheter att bygga upp ett mottagligt, icke-diskriminerande arbetsliv samt attraktiva karriärmöjligheter. Vi vill göra inflyttningen till en lyckad upplevelse samt skapa en god, trygg och fungerande vardag för inflyttarna som jämbördiga och aktiva medlemmar i samhället. Samtidigt gör vi det möjligt för arbetsgivare att rekrytera experter också från utlandet, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

- Vi måste bättre än i dag använda oss av de internationella experternas sakkunnighet för att skapa ny tillväxt och livskraft. Det ökade antalet utländska studerande och en bättre etablering i Finland bidrar till utvecklingen av våra högskolor och internationaliseringen av våra företag, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Färdplanen har utarbetats av en stor grupp sakkunniga

Utöver privatpersoner har representanter för ministerier, statens regional- och lokalförvaltning, arbetsmarknadsorganisationer, företag, kommunala och regionala organisationer samt högskolor, skolor och forskningsinstitut deltagit i arbetet med att bereda färdplanen. Under hösten tas det tillsammans med högskolorna fram planer för att uppnå de mål i regeringens färdplan för hållbarhet som gäller högskolor.

- Vi vill tacka alla som deltagit i arbetet med färdplanen. En gemensam syn på målen och åtgärderna bidrar på ett betydande sätt till utbildnings- och arbetsrelaterad invandring och samhällets mottaglighet, säger ministrarna. 

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Iiris Niinikoski, TEM, tfn 0295 047 372 eller iiris.niinikoski(at)tem.fi
Specialmedarbetare Piritta Jokelainen, TEM, tfn 0295 047 353 eller piritta.jokelainen(at)tem.fi
Specialsakkunnig Pipa Turvanen, TEM, tfn 0295 047 226 eller pipa.turvanen(at)tem.fi 
Undervisningsråd Ulla Mäkeläinen, OKM, tfn 0295 330 223 eller ulla.makelainen(at)gov.fi

 
Tillbaka till toppen