Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om nedläggning av Jobbkanalen Ab på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 9.49
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om en regeringsproposition genom vilken lagen om Jobbkanalen Ab upphävs. Samtidigt ändras lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Utlåtanden kan lämnas fram till den 25 juni 2024.

Jobbkanalen grundades 2022 inom arbets- och näringsministeriets område och är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter. Det finns bestämmelser om bolaget i lagen om Jobbkanalen Ab. Bolaget har till uppgift att främja partiellt arbetsföra personers sysselsättning och stödja partiellt arbetsföra vid övergång till den öppna arbetsmarknaden.

Jobbkanalen Ab:s verksamhet för att sysselsätta partiellt arbetsföra har inte inletts i enlighet med de mål som ställts för bolaget. Vid ramhandlingarna våren 2024 om planen för de offentliga finanserna 2025–2028 har regeringen som en del av åtgärderna för en sanering av de offentliga finanserna beslutat föreslå för riksdagen att den finansiering som reserverats för Jobbkanalen Ab ska slopas och att lagstiftningen om bolaget upphävs. Det föreslås att bolagets verksamhet läggs ned helt och hållet.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om ordnande av arbetskraftsservice görs de ändringar som följer av upphävandet av lagen om Jobbkanalen Ab.

Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2024. Avsikten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:

Jan Hjelt, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940
Marianne Keyriläinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7172