Hoppa till innehåll

Miljöministeriet fick in 42 projektansökningar i den sista utlysningen av understöd i programmet som påskyndar klimatarbetet inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2024 15.28
Nyhet

Vid miljöministeriets femte utlysning av statsunderstöd inom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö deltog 42 projekt. De söker statsunderstöd för sammanlagt cirka 4,4 miljoner euro. Statsunderstöd utlystes för sammanlagt 800 000 euro.

”Denna gång efterlyste vi icke-ekonomiska projekt, och utlysningen fick verkligen fart på kommunerna. Kommunerna har en betydande roll i klimatarbetet inom den byggda miljön. De äger ett stort antal fastigheter och sköter flera myndighetsuppgifter inom byggande och markanvändning”, säger programchef Maija Stenvall från miljöministeriet.
 
”Vi sökte i synnerhet projekt som fokuserar på användning och renovering av det befintliga byggnadsbeståndet samt på en koldioxidsnål cirkulär ekonomi. Dessa teman är väl representerade i ansökningarna”, fortsätter Stenvall.

Miljöministeriet strävar efter att fatta besluten om vilka projekt som ska finansieras genom den femte utlysningen i april 2024. Miljöministeriets femte utlysning av projektunderstöd var den sista i denna programhelhet, eftersom alla beslut om användningen av finansieringen ska ha fattats i juni 2024. De projekt som finansieras genom programmet ska vara slutförda före utgången av 2025.

Redan över hundra finansierade projekt – bekanta dig med projektresultaten på webben och på resultatseminarier

Inom ramen för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, som inleddes 2021, har det redan finansierats över hundra projekt som på olika sätt arbetar med att minska utsläppen från den byggda miljön eller med metoder för att anpassa sig till det redan förändrade klimatet. En del av projekten har redan slutförts.  

Mer information om de projekt som miljöministeriet och Business Finland finansierat finns på särskilda projektkort på webben. På webben finns dessutom slutrapporterna om de projekt som fått understöd av miljöministeriet och som redan slutförts.

Projektresultaten presenteras också vid flera resultatseminarier. Det första seminariet för 2024 ordnas den 25 mars. Där berättar fem projekt som utvecklat utsläppsdatabaser och utsläppskalkylatorer om sina resultat. Årets andra resultatseminarium ordnas den 13 juni.

Den gröna omställningen inom byggd miljö stöds genom EU:s stimulansmedel

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö påskyndar klimatarbetet i den byggda miljön med sammanlagt 40 miljoner euro. Programmet genomförs i samarbete mellan miljöministeriet och Business Finland.

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU), och riktlinjerna för den nationella användningen av instrumentet drogs upp i Finlands program för hållbar tillväxt, som publicerades i maj 2021.

Mer information:

Maija Stenvall
programchef
tfn 0295 250 354
[email protected]