Hoppa till innehåll

Nytt beslut om skydd av statens mark och nationella kriterier för naturskogar på remiss

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2024 12.32 | Publicerad på svenska 11.6.2024 kl. 17.43
Pressmeddelande
Kuva: ympäristöministeriö

Regeringen främjar naturvården genom en helhet som består av ett beslut om skydd av statens mark och av fastställande av nationella kriterier för naturskogar.

Petteri Orpos regering har i sitt regeringsprogram förbundit sig att skydda de av statens återstående gamla skogar i naturtillstånd som uppfyller de nationella kriterierna. Ett förslag till nationella kriterier för naturskogar har nu färdigställts. Dessutom har regeringen beslutat att permanent skydda mer statsägd mark.
Som helhet ökar den areal statsägd mark som omfattas av nytt permanent skydd till uppskattningsvis 80 000–90 000 hektar.

”Helheten är betydande. Genom permanent och strikt skydd skyddas nu klart mer statsägd skog än under tidigare regeringsperioder. Dessutom kommer den till södra Finland koncentrerade skogsareal som skyddas genom METSO-programmet att stiga till 96 000 hektar nästa år, vilket ligger i linje med målet”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Det nya beslutet om skydd av statens mark omfattar de drygt 31 000 hektar som nu föreslås, och som i huvudsak är koncentrerade till Lappland, Österbotten och Kajanaland. Utöver detta inventerar Forststyrelsen naturskogar och urskogar på statens mark. Den slutliga skyddsarealen beror på hur många objekt som upptäcks i Forststyrelsens inventering av statens mark och hur objekten avgränsas utifrån inventeringen. I inventeringen upptäcks också sådana naturobjekt vars areal är svår att uppskatta.

”I förslaget till kriterier har också de privata skogsägarnas perspektiv beaktats. På privatägd mark baserar sig skyddet av skogarna på frivillighet, liksom hittills. Forststyrelsen kartlägger statens naturskogar och urskogar under terrängsäsongerna 2024–2025”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

För att trygga den biologiska mångfalden är det viktigt att skydda naturskogar och urskogar. Att skydda de skogar som uppfyller kriterierna löser inte alla behov när det gäller tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Med tanke på främjandet av mångfalden är det viktigt att välja rätt metod för varje objekt.

Utöver det separata beslutet om naturskogar och statens mark ökar regeringen mängden skyddad skog genom Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland, det vill säga METSO-programmet. Genom skogsägarnas frivilliga åtgärder inom ramen för METSO-programmet skyddas skogsobjekt med stor biologisk mångfald permanent och med statlig finansiering. METSO-programmet har fungerat väl, och målet med programmet att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025. Detta mål kommer att nås. Fortsättningen på METSO-programmet bereds 2024–2025.

Trädbeståndets ålder och mängden död ved är huvudkriterierna för naturskogar

Miljöministeriet tar emot utlåtanden om förslaget till kriterier för naturskogar fram till den 24 juli.

När det gäller definitionen av naturskogar i Finland är de två huvudkriterierna trädbeståndets ålder och mängden död ved. De skogar som uppfyller kriterierna ska vara tillräckligt gamla och ha tillräckligt mycket död ved i olika stadier av nedbrytning. I skogar som uppfyller huvudkriterierna förekommer sannolikt arter som är typiska för naturskogar, hotade eller på tillbakagång.

Gränsvärdena för huvudkriterierna är olika i landets södra och norra delar, eftersom skogens tillväxt är långsammare och trädbeståndet är glesare i norr. Det tredje huvudkriteriet enligt EU:s riktlinjer på ”inhemska arter” uppfylls i praktiken alltid i Finland.

I de objekt som inventeras beaktas dessutom fyra kompletterande kriterier: beståndets naturliga ursprung, den strukturella mångfalden, förekomsten av så kallade habitatträd och förekomsten av indikatorarter för naturskogar. Minst två av dessa kompletterande kriterier ska uppfyllas.

Objekt i statens skogar som potentiellt uppfyller kriterierna kartläggs. Tillräckligt stora områden som uppfyller kriterierna skyddas strikt, det vill säga de görs till naturskyddsområden enligt naturvårdslagen. Små objekt som uppfyller kriterierna för urskog kan på statens mark också tryggas som ett av naturobjekten i det områdesekologiska nätverket.
På privat mark skyddas de objekt som uppfyller kriterierna inom ramen för METSO-programmet.

Målet att skydda naturskogar och urskogar är en del av EU:s strategi för biologisk mångfald

Målet att skydda naturskogar och skogar som är i naturliknande tillstånd grundar sig på målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. Målet med EU:s strategi för biologisk mångfald är att naturskogar och urskogar ska skyddas i alla medlemsstater.

Europeiska kommissionen publicerade i mars 2023 riktlinjer för definition av naturskog, som utarbetats i samarbete med medlemsstaterna och centrala intressentgrupper. Medlemsstaterna rekommenderas att följa riktlinjerna vid beredningen av de nationella kriterierna. Skogar som är föremål för aktivt skogsbruk kan enligt EU:s definition inte uppfylla kriterierna för naturskog. Enligt kommissionens riktlinjer ska kriterierna för naturskogar preciseras nationellt utifrån forskningsdata. Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har med hjälp av forskningsdata undersökt hur man kan identifiera urskogar och naturskogar i Finland enligt EU-kommissionens riktlinjer. Finlands miljöcentrals och Naturresursinstitutets rapport ”Urskogar och naturskogar i Finland” publicerades i februari 2024.
 

Huvudkriterier för naturskogar 

Skogens ålder  

Tabell 1: Medelåldern för det dominerande trädbeståndet är minst 

Ålder (år) Skogsvegetationszon 
  Hemi- och sydboreal  Mellanboreal  Nordboreala zonens södra del (4a–4b)  Skogs- och fjällområdena i Lappland (4c–4d) 
Ålder, barrskogsdominerade  140 140 160 200
Ålder, lövträdsdominerade  100 100 140 140

Mängden död ved 

Tabell 2: Mängden död ved (stående och liggande) är minst (m3/ha) 

Variabler Skogsvegetationszon 
  Hemi- och sydboreal  Mellanboreal  Nordboreala zonens södra del (4a–4b)  Skogs- och fjällområdena i Lappland (4c–4d) 
Död ved (m³/ha), barrträdsdominerade och lövträdsdominerade  50 40 30 20
Död ved (m³/ha), talldominerade  40 30 20 10

Mer information 

Lyydia Ylönen
minister Mykkänens specialmedarbetare
[email protected]
029 5250 402

Tapio Luoma-aho
ministeri Essayahs specialmedarbetare
[email protected]
029 5162 340

Mikko Kuusinen
miljöråd
miljöministeriet
[email protected]
029 5250 144

Ville Schildt
forstråd
jord- och skogsbruksministeriet
[email protected]
0295 162 190

•    Vanhojen ja luonnontilaisten metsien inventointi 2024–2025 (Metsähallitus.fi)