Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Reformen av avfallslagen framskrider – utvidgandet av separat insamling påskyndar den cirkulära ekonomin

Miljöministeriet
30.11.2020 12.40
Pressmeddelande

Regeringen har nått en överenskommelse om innehållet i det så kallade avfallslagstiftningspaketet. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen i början av 2021. ”Reformen av avfallslagen ger oss metoder för att minska avfallsmängden och öka sorteringen och återvinningen av avfall. Utvecklingen av avfallshanteringen är en av hörnstenarna i den cirkulära ekonomin”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Genom regeringens proposition genomför Finland flera av de ändringar som förutsätts i EU-direktiv. Avfallsdirektivet förpliktar till en betydande ökning av materialåtervinningen av avfall från boende och serviceverksamhet (kommunalt avfall). Under de kommande 15 åren kommer materialåtervinningsgraden att höjas från drygt 40 procent till 65 procent. I avfallslagen föreslås det klart strängare skyldigheter för kommuner, avfallsinnehavare och förpackningsproducenter när det gäller separat insamling av avfall. För hushållen innebär reformen allt bättre avfallshanteringstjänster. Sortering och separat insamling av förpackningsavfall och bioavfall ska ordnas i alla tätorter på fastigheter med fem eller fler bostadslägenheter. Insamlingen av bioavfall utvidgas senare till alla fastigheter i tätorter med över 10 000 invånare. 

”Reformen ökar affärsmöjligheterna för företagen inom avfallsbranschen, eftersom avfall i framtiden kommer att sorteras och transporteras allt mer, och speciellt materialåtervinningen kommer att öka”, säger minister Mikkonen.

Kommunerna konkurrensutsätter transporterna av separat insamlat avfall

Kommunerna ska i fortsättningen centraliserat konkurrensutsätta transporterna av separat insamlat avfall. Om villkoren i lagen uppfylls kan kommunen också i fortsättningen besluta att fastighetsinnehavaren ska ordna transporten av blandat kommunalt avfall och slam från slamavskiljare och slutna avloppstankar. Vid konkurrensutsättningen av transporter ska kommunerna fästa särskild uppmärksamhet vid fördelningen av entreprenadområdena så att transportföretag av alla storlekar har möjlighet att få transportavtal.

”Genom lösningen skapas en möjlighet för kommunerna att styra sådana avfallsflöden som är viktiga med tanke på höjningen av materialåtervinningsgraden. Samtidigt ställs det ett klart krav på kommunerna att små och medelstora företagare ska inkluderas i det operativa genomförandet av avfallshanteringen”, säger minister Mikkonen.  

Producenternas ansvar för kostnaderna för hanteringen av förpackningsavfall ökar

Förpackningsproducenterna och kommunerna ska avtala om ordnandet av separat insamling av förpackningar från bostadsfastigheter och om de ersättningar som producenterna betalar kommunerna för anordnandet av insamlingarna.

Ytterligare information:

Jussi Kauppila, regeringssekreterare, tfn 0295 250 085, [email protected]

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 109, [email protected]

Tillbaka till toppen