Hoppa till innehåll

Regeringen har godkänt förordningen om när återvunnen plastråvara upphör att klassificeras som avfall

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 13.53
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag en förordning där det föreskrivs om de bedömningsgrunder utifrån vilka det fastställs när återvunnen plastråvara inte längre är avfall. I förordningen föreskrivs det också om de ändamål för vilka återvunnen plastråvara som uppfyller bedömningsgrunderna får användas.

Den godkända förordningen gör det möjligt att använda återvunnen plastråvara som framställts av avfall som produkt, varvid avfallslagstiftningen inte tillämpas på användning av återvunnet plastmaterial enligt förordningen. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2024.

Yrkesmässig återvinning av avfall är en verksamhet som kräver miljötillstånd, och som också kan vara förenad med andra administrativa skyldigheter. När klassificeringen som avfall upphör blir tillståndsförfarandena för tillverkare av återvunnen plastråvara smidigare och enhetligare. Minister Kai Mykkänen säger att förordningen öppnar möjligheter för marknadsbaserade lösningar för cirkulär ekonomi:

"Det är fint att vi kan skapa nya möjligheter för företagen och samtidigt främja cirkulär ekonomi och hållbar användning av naturresurser. Det finns redan en marknad och många olika användningsändamål för återvunnen plastråvara. Den nya förordningen försätter verksamhetsutövarna i en jämlik ställning, skapar gemensamma och transparenta spelregler för verksamheten och förbättrar förtroendet för kvaliteten på återvunnen plastråvara.”

De bedömningsgrunder som anges i förordningen skapar gemensamma skyldigheter för tillverkarna av återvunnen plastråvara och kriterier för när klassificeringen som avfall upphör. Genom att använda återvunnen plastråvara som uppfyller kraven kan man säkerställa tillgången till återvunnen plast av hög kvalitet i Finland, minska plastanvändningens negativa klimat- och miljöpåverkan och ersätta råoljebaserad tillverkning av plastråvaror. Samtidigt främjas förädlingen och produktifieringen av plastavfall och skapas möjligheter för nya marknader.

Det är frivilligt för tillverkarna av återvunnen plastråvara att införa de bedömningsgrunder som anges i förordningen. Förordningen tillämpas endast om tillverkaren meddelar sin avsikt att införa bedömningsgrunderna.

Förordningen om när återvunnen plastråvara upphör att klassificeras som avfall är en del av ett mer omfattande arbete för att göra förfarandena för när avfall upphör att vara avfall smidigare. Syftet med detta arbete är att främja cirkulär ekonomi genom att underlätta produktifieringen av avfallsbaserade material. Förordningarna om när avfall upphör att vara avfall och det förenklade tillståndsförfarande för produktion av återvunnet material som är under beredning gör det lättare att använda avfallsbaserat material som produkt eller råvara.

Den förordning som nu har godkänts gäller plast som återvunnits mekaniskt. Härnäst bereds bedömningsgrunderna för när återvunnen olja som framställts av plast- och gummiavfall upphör att klassificeras som avfall. Beredningen inleddes i januari 2024 och under beredningen fastställs kriterier utifrån vilka återvunnen olja som framställts av plastavfall upphör att vara avfall och kan klassificeras som produkt.

Mer information

Johanna Routio
regeringssekreterare
tfn 0295 250 137
[email protected]

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]