Hoppa till innehåll

Statsrådet stöder EU:s förslag till förordning om förbättring av naturens tillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.37
Pressmeddelande

Den 22 september lämnade statsrådet en U-skrivelse till riksdagen om förslaget till förordning om restaurering av natur. Finland stöder målen och skyldigheterna i förslaget. Den föreslagna förordningen är av stor betydelse för arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och Finland anser att målen är värda att understödja.

”Att stärka åtgärderna för att förbättra naturens tillstånd är nödvändigt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald såväl i Finland som i större utsträckning i Europeiska unionen. Förordningen om förbättring av naturens tillstånd är ett ändamålsenligt initiativ från kommissionen med tanke på hur allvarlig förlusten av biologisk mångfald är, och det är viktigt att förordningens mål bidrar till att i bred skala trygga olika livsmiljöer”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Den 22 juni 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd. Genomförandet av förordningen kräver naturvård till exempel på myrar, fjäll och stränder, i skogar, jordbruksmiljöer, hav och insjöar. Till åtgärder för att förbättra naturens tillstånd hör till exempel att täppa till myrdiken, återställa flod- och bäckfåror till naturtillstånd, återinföra betesgång i områden som traditionellt används som betesmarker och avlägsna granar från lundar.

Särskilt de åtgärder som vidtas i avrinningsområden, till exempel restaurering av myrmarker, kommer också att förbättra tillståndet i vattendragen nedanom och i kustvattnet. Detta förbättrar inte bara naturens tillstånd utan även rekreationsmöjligheterna. Naturens förmåga att återhämta sig från de allt vanligare extrema väderfenomenen förbättras också, vilket förbättrar samhällets resiliens. Målet att skydda pollinerare är i sin tur viktigt med tanke på livsmedelsförsörjningen.

Statsrådet ställer sig positivt till förslaget

Statsrådet anser att det är bra att effektivisera genomförandet av EU:s befintliga naturvårdslagstiftning och att införa kompletterande mål, skyldigheter och åtgärder som är viktiga för skyddet av den biologiska mångfalden. Statsrådet anser att det är viktigt att åtgärderna riktas på ett kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt till alla sektorer som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden. Enligt en preliminär bedömning anser statsrådet att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen eftersom det krävs åtgärder på EU-nivå för att förhindra förlusten av biologisk mångfald. Statsrådet anser emellertid att det är viktigt att granska huruvida förslagets innehåll eller de enskilda förslagen till bestämmelser överensstämmer med subsidiaritetsprincipen under hela förslagets behandling.

Förordningen bör inte medföra en oproportionerlig börda för medlemsstaternas statsfinanser, och avsikten är att förslagets kostnadsverkningar ska minskas bland annat genom att medlemsstaterna garanteras ett tillräckligt handlingsutrymme.

”Det måste finnas tillräckligt med nationellt handlingsutrymme i förordningen, så att Finland kan utnyttja sin gedigna kunskap om olika åtgärder för att förbättra naturens tillstånd. På så sätt kan vi genomföra förordningen på ett sätt som är verkningsfullt just i Finland”, säger minister Ohisalo.

Förordningen ska bidra till målen i EU:s strategi för biologisk mångfald

Förordningen fastställer ett allmänt mål om att främja en kontinuerlig, långsiktig och uthållig återhämtning av biologisk mångfald och motståndskraftig natur inom EU:s land- och havsområden. Med sikte på detta mål fastställer förslaget flera bindande mål och skyldigheter att förbättra naturens tillstånd när det gäller olika ekosystem. Dessa åtgärder bör senast 2030 omfatta minst 20 procent av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering. I förordningen föreslås också enhetlig övervakning av EU:s gemensamma mål för biologisk mångfald. Enligt förslaget ska varje medlemsland därtill utarbeta en nationell restaureringsplan.

För närvarande håller medlemsländerna på att planera hur de ska uppnå målen i EU:s strategi om biologisk mångfald nationellt. Kommissionen förutsätter att medlemsländerna i år gör två åtaganden som hänför sig till de viktigaste målen. Åtagandena gäller delvis samma naturtyper och arter som förordningen om förbättring av naturens tillstånd, så detta arbete förbereder också medlemsländerna på genomförandet av förordningen. Både åtagandena och förordningen om förbättring av naturens tillstånd syftar till att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald.
Härnäst behandlas U-skrivelsen i riksdagen. På EU-nivå diskuteras också förslaget till förordning i rådets arbetsgrupp, där Finland deltar. Finland har aktivt varit med och utövat förhandsinflytande på förordningen.

Ytterligare information:

Olli Ojala
Miljöråd
tfn 0295 250039
[email protected]

Heikki Isotalo (begäran om intervjuer med ministern)
minister Ohisalos specialmedarbetare
tfn 040 861 7204
[email protected]

Antti Heikkinen
minister Ohisalos specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
[email protected]