Hoppa till innehåll

Under ett år har 15 500 småhusägare ansökt om understöd för avstående från oljeuppvärmning – i fortsättningen kan också EU:s återhämtningsmedel användas för understödet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 13.39
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag den 26 augusti 2021 utfärdat en förordning om understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus. I fortsättningen uppfyller understödet kriterierna för EU:s återhämtningsinstrument och för ändamålet kan det ansökas om tilläggsfinansiering från EU genom budgeten för 2022. I och med förordningen frigörs nu också 9,4 miljoner euro som anvisats för understödet i årets första tilläggsbudget.

Miljöministeriet och NTM-centralen i Birkaland informerar

Understödet har blivit mycket populärt, och under ett år har det redan sökts av 15 475 ägare till småhus med oljeuppvärmning. 7 680 sökande har fått ett positivt beslut och 525 har fått avslag. Sammanlagt 28 miljoner euro har nu bundits till understödsbesluten. Handläggningstiden för ansökningarna är för närvarande över ett halvt år, men handläggningen väntas bli snabbare när man med hjälp av de anslag som nu frigjorts kan ta itu med de ansökningar som anhopats. Från och med augusti har det också anställts tilläggsresurser för handläggningen av ansökningarna.  

Enligt Finlands program för hållbar tillväxt, som offentliggjordes i maj, ska slopandet av oljeuppvärmningen stödjas med ett tilläggsanslag på sammanlagt 70 miljoner euro från EU:s återhämtningsmedel. Av beloppet styrs 65 miljoner euro till småhusägare och 5 miljoner euro till kommuner, församlingar och föreningar. Detta gör det möjligt för cirka 15 000 byggnader att frångå oljeuppvärmning och ger upphov till årliga utsläppsminskningar på cirka 100 000 ton koldioxid inom ansvarsfördelningssektorn. Kommissionen förväntas godkänna Finlands program för hållbar tillväxt under hösten.

Att byta från fossil olja till mer hållbar uppvärmning är ett konkret sätt att minska utsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Finland 2035. Enligt regeringsprogrammet ska oljeuppvärmning frångås före början av 2030-talet, och i offentliga byggnader redan före 2024. Avståendet från oljeuppvärmning hjälper också Finland i betydande grad att uppnå EU:s klimatmål för ansvarsfördelningssektorn fram till 2030. Byggnader och byggande står för en tredjedel av Finlands klimatutsläpp.

Villkoren för stödet förblir oförändrade

Understödet kan beviljas en privatperson eller ett dödsbo som äger ett småhus, när oljeuppvärmningssystemet i ett småhus för boende året om ersätts med ett uppvärmningssystem som inte baserar sig på fossil energi, förutsatt att kostnaderna för ändringsarbetena uppkommit efter den 1 juni 2020.

Understödet uppgår till 4 000 euro vid en övergång från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump och 2 500 euro vid en övergång till andra uppvärmningssystem. Understöd beviljas inte för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen.

Stöden beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Mer information:

Frågor som gäller förordningen:

Kirsi White
Specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 264
[email protected]

Pekka Kalliomäki
Byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 114
[email protected]

Frågor som gäller understödet:

Vesa-Pekka Heikkinen
Gruppchef
Närings-, trafik- och miljöcentral i Birkaland
tfn 0295 036 324
[email protected]