Hoppa till innehåll

Beredningen av en ersättande finansieringsmodell för aktörer som beviljas understöd från penningspelsintäkter inleds

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.8.2021 13.20 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 14.54
Pressmeddelande 482

Statsrådet har på framställning av statsministern tillsatt ett tidsbegränsat projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. En ny finansieringsmodell tas fram för att säkerställa en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansiering till stödmottagarna. Syftet är att genomföra reformen från och med ingången av 2024.

Till grund för utarbetandet av finansieringsmodellen ligger rapporten ”Det finländska penningspelssystemet i förändring – Framtida alternativ” som en arbetsgrupp under ledning av ordförande Erkki Liikanen färdigställde i februari.

Finansieringsmodellen utarbetas i samarbete med stödmottagarna. Vid beredningen bedöms åtgärdernas konsekvenser för olika stödmottagare och statsunderstödsverksamheten samt de EU-rättsliga ramvillkoren för reformen.

Projektarbetsgruppen leds av statssekreteraren Henrik Haapajärvi. Medlemmar i arbetsgruppen är statssekreterarna Anna-Mari Vimpari, Tuomo Puumala, Akseli Koskela, Mikaela Nylander, Saila Ruuth och specialmedarbetaren Valtteri Aaltonen.

Avdelningschefen Seppo Määttä har utsetts till generalsekreterare för projektet. Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet utser egna sakkunnigberedare i projektets sekretariat.

Statsrådets kansli tillsätter också en parlamentarisk uppföljningsgrupp till stöd för projektet. Till medlemmar ska kallas riksdagsledamöter från varje riksdagsgrupp och till permanenta sakkunniga experter från centrala organisationer som företräder stödmottagarna.

Regeringen fastställde vid halvtidsöversynen och ramförhandlingarna i april att fortsatt arbete för att bereda en ny permanent finansieringsmodell inleds. Beslut om modellen ska fattas före utgången av året.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, tfn 09 1602 2006, och Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300