Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet diskuterade hur Finlands proaktiva påverkansarbete framskrider

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.6.2024 14.01 | Publicerad på svenska 20.6.2024 kl. 10.58
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet diskuterade vid sitt möte onsdagen den 19 juni Finlands proaktiva påverkansarbete samt hur antalet finländare i EU-uppgifter kan ökas. Ministerutskottet diskuterade också utsikterna för utvidgningen av unionen och fastställde Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten.

Finlands viktigaste mål för EU-politiken är att stärka Europas strategiska konkurrenskraft, förbättra den övergripande säkerheten i Europa och främja den rena omställningen samt möjligheter inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. På ett allmänt plan är medlemsländerna rätt så överens när det gäller dessa teman, särskilt i fråga om säkerhet och konkurrenskraft.
 
Under regeringsperioden har Finland tagit fram tiotals diskussionsunderlag och brev, både ensamt och tillsammans med likasinnade länder. Finland har främjat målen för EU-politiken på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå vid ett stor antal möten med kommissionärer, andra länders ministrar och tjänstemannaledningen.

I januari 2024 godkände regeringen i enlighet med regeringsprogrammet ett principbeslut av statsrådet om organiseringen av det proaktiva påverkansarbetet och proaktiv utformning av Finlands ståndpunkter. Enligt principbeslutet behandlar EU-ministerutskottet det proaktiva påverkansarbetet i EU varje vår genom en uppföljande diskussion.

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om antalet finländare i EU-uppgifter och om var de är placerade. Ministerutskottet diskuterade också åtgärder för att öka antalet finländare i EU-uppgifter.

Enligt regeringsprogrammet ska finländska tjänstemäns tillträde till EU-uppgifter främjas och EU-kunskaperna hos statsförvaltningens tjänstemän stödjas. Främjandet av EU-rekryteringar är en del av Finlands påverkansarbete i EU. Åtgärderna för att främja rekryteringen av finländare har intensifierats både i Finland och i Bryssel. Förutom tjänstemän är ungdomar och studerande en viktig målgrupp. 

Kommissionen antog den 20 mars 2024 ett meddelande om reformer och politisk översyn inför utvidgningen. EU-ministerutskottet diskuterade Finlands syn på utvidgningen av unionen och på dess interna reformbehov. Finland anser att utvidgningspolitiken i dagens geopolitiska situation utgör en fast del av stärkandet av EU:s och kandidatländernas säkerhet. Enligt Finland bör EU:s verksamhet i första hand effektiveras inom ramen för de nuvarande grundfördragen. Avsikten är att Europeiska rådet vid sitt möte i juni ska komma överens om hur detta interna reformarbete ska drivas framåt i unionen under de kommande åren. 

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor (socialpolitik och hälso- och sjukvård) den 20 och 21 juni
  • Eurogruppen den 20 juni och rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) den 21 juni
  • Utrikesrådet den 24 juni
  • Allmänna rådet den 25 juni
  • Jordbruks- och fiskerådet den 24 juni

Ministrarna med ansvar för sysselsättning och socialpolitik arbetar för att uppnå en politisk överenskommelse om en revidering av direktivet om ett europeiskt företagsråd. De ministrarna ska också diskutera den inre marknadens sociala dimension. Avsikten är att rådet ska godkänna La Hulpe-deklarationen om framtiden för den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt anta rådets slutsatser om pensionernas tillräcklighet och slutsatser om betydelsen av arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitiken för resilienta ekonomier.

Ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvård ska behandla rapporten om hur reformen av läkemedelslagstiftningen, det s.k. läkemedelspaketet, framskrider samt diskutera det incitamentsystem som ingår i reformen. Avsikten är att rådet ska godkänna en rekommendation om vacciner som förebygger cancer och anta slutsatserna om europeiska hälsounionens framtid. Finland kan godkänna rådets rekommendationer och slutsatser.

Ekofinrådet fortsätter diskussionen om Europeiska kommissionens förslag av den 8 december 2022 till rådets direktiv och förordningar som syftar till att modernisera mervärdesskattesystemet. Avsikten är att rådet ska diskutera den ryska centralbankens immobiliserade tillgångar, bland annat utifrån resultaten av G7-toppmötet som hålls den 13–15 juni 2024.

Eurogruppen ska behandla eurons internationella roll och IMF:s artikel IV-konsultation i euroområdet. På agendan för Eurogruppens utvidgade sammansättning står euroområdets konkurrenskraft, särskilt industripolitiken och marknadsintegrationen.

På utrikesrådets agenda står Rysslands anfallskrig mot Ukraina, läget i Mellanöstern, västra Balkan, Georgien och regionen kring de stora sjöarna.

Allmänna rådet ska fortsätta beredningen inför Europeiska rådets möte den 27–28 juni genom att diskutera utkastet till Europeiska rådets slutsatser. På allmänna rådets agenda står också hörande i ett ärende som gäller respekten för EU:s värden i Ungern. 

På jordbruks- och fiskerådets möte den 24 juni 2024 presenterar kommissionen sitt meddelande om hållbart fiske i EU. Vid mötet strävar ministrarna efter att anta rådets slutsatser om jordbrukets framtid i EU. Rådet ska också försöka uppnå en politisk överenskommelse om kommissionens förslag till en reform av den ständiga kommittén för skogsbruk.

Mer information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Lauri Heikkinen, specialsakkunnig i kommunikation, tfn 0295 160 034, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på finska på statsrådets webbplats.