Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet diskuterade utvecklingen av EU:s krisberedskap och av den europeiska vapenindustrin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.5.2024 10.52 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 13.51
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 3 maj och kompletterade sina tidigare ståndpunkter i fråga om stärkandet av EU:s krisberedskap och resiliens. Ministerutskottet diskuterade också sätt att stärka den europeiska försvarsindustrin och fastställde Finlands ståndpunkter inför två möten i Europeiska unionens råd.

Att främja den övergripande säkerheten i Europa är ett av regeringens viktigaste mål för EU-politiken, och Finlands initiativ till unionens beredskapsstrategi har tagits positivt emot bland EU-partner. Vid Europeiska rådets möte i mars gav EU-ländernas stats- och regeringschefer kommissionen i uppdrag att lägga fram en beredskapsstrategi för EU. I anslutning till detta utarbetar det belgiska ordförandeskapet rådets slutsatser om horisontell krishantering. EU-ministerutskottet kompletterade sina tidigare ståndpunkter som en del av förberedelserna inför dessa förhandlingar och för att fortsätta påverka den kommande Europeiska kommissionens program. Ministerutskottet fastställde att Finland anser det vara särskilt viktigt att främja EU:s beredskap och en övergripande och samordnad allriskstrategi för krishantering. Det viktigaste målet med att stärka den övergripande säkerheten på EU-nivå och ta fram en strategi för en beredskapsunion bör vara att förbättra beredskapsnivån i EU och dess medlemsstater. Finlands samarbetsbaserade modell för den övergripande säkerheten erbjuder goda principer för att stärka EU:s beredskap och krishantering. Finland påpekar att varje medlemsstat ansvarar för sin egen beredskap och försörjningsberedskap. Åtgärderna på EU-nivå bör komplettera och stärka de nationella strukturerna på det sätt som anses nödvändigt, utan att de nationella strukturerna försvagas.

EU-ministerutskottet behandlade också den EU-strategi för försvarsindustrin som kommissionen publicerade i mars och förslaget till förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram. De syftar till att öka förutom EU-gemensamma upphandlingar och projekt också andelen europeiska produkter i EU-ländernas upphandlingar. Enligt Finland är det viktigt att stödja unionens försvarsberedskap också genom att stärka Europas försvarsindustriella bas.

Därtill fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande möten:
•    Utrikesrådet (utvecklingsfrågor) den 7 maj
•    Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 7 maj

Ministrarna med ansvar för utvecklingsfrågor sammanträder i utrikesrådet för att diskutera Ukraina, Palestina och EU:s engagemang i instabila sammanhang.

På agendan för rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor står frågor kring jämställdhet och likabehandling. Rådet ska anta slutsatser om kvinnors ekonomiska egenmakt samt diskutera kvinnor i det offentliga livet och direktivet om likabehandling.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på finska på statsrådets webbplats.